Projekt zagospodarowania terenu

projekt budolwany, budowa hali, projekt przebudowy

Spis treści:

Jednym z elementów składowych projektu budowlanego, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jest projekt zagospodarowania działki lub terenu. Poza omawianym opracowaniem projekt budowlany składa się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz części z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami. Więcej informacji na temat projektu budowlanego można znaleźć we wpisie Projekt budowlany – niezbędne informacje.

Części składowe projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609 sposób opracowywania projektu uległ zmianie. Na podstawie rozdziału 2. danego rozporządzenia projekt powinien składać się z określonych elementów:

 

  • strona tytułowa zawierająca określone informacje. Do niezbędnych danych należą informacje dotyczące nazwy i kategorii zamierzenia budowlanego, adresu planowanej inwestycji, danych inwestora oraz projektantów
  • część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • część rysunkowa PZT
  • załączniki w tym oświadczenia projektanta jego uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby architektów czy inżynierów budownictwa.

Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa

Każdy projekt zagospodarowania terenu należy rozpatrywać indywidualnie, niektóre projekty wymagają dodatkowych elementów w części opisowej projektu. Rozporządzenie określa elementy, które powinny się pojawić w projekcie. Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu zakres ten może zostać rozszerzony o dodatkowe punkty.  Poniżej znajdziecie Państwo wymagane prawnie elementy projektu budowlanego w części opisowej projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Na początku części opisowej projektu zagospodarowania terenu należy określić przedmiot zamierzenia budowlanego, a jeśli zawiera on więcej niż jeden obiekt budowlany, zakres całego zamierzenia.

Trzeba przedstawić istniejący stan zagospodarowanie terenu objętego zakresem opracowania. Należy wskazać, czy teren jest zabudowany i czy istniejące zabudowania przeznaczone są do rozbiórki.

Następnie podstawa projektu, czyli projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. Rozporządzenie określa konkretne kwestie, które trzeba poruszyć w części opisowej. Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać:

  • projektowane obiekty budowlane i urządzenia budowlane z nimi związane
  • gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, gospodarkę wodą opadową
  • dostęp do drogi publicznej i wewnętrzny układ komunikacyjny 
  • parametry techniczne sieci i uzbrojenie terenu
  • ukształtowanie terenu i projektowana zieleń.

Opis techniczny zagospodarowania działki powinien zawierać zastawienie, czyli bilans terenu. Należy przedstawić stosunek powierzchni zabudowy, powierzchni utwardzonych oraz powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni opracowania. Dane te są istotne ze względu na wymóg wykazania zgodności projektu z aktami prawa miejscowego, takimi jak miejscowy plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy. Z planami miejscowymi można zapoznać się w systemach informacji przestrzennych odpowiednich gmin czy miejscowości oraz na geoportalu.

W opisie należy podać informacje min. dane, które mogą stanowić o pewnych ograniczeniach projektowych na danym terenie inwestycyjnym. Takie ograniczenia mogą wynikać z aktów prawa miejscowego lub z wyznaczonych stref ochronnych, na przykład ochrony konserwatorskiej.

Opis powinien uwzględniać informacje o możliwych zagrożeniach dla środowiska i higieny i zdrowia człowieka. Rozporządzenie wskazuje obowiązek wskazania charakteru istniejących i przewidywanych zagrożeń.

 

Projekt zagospodarowania zawiera również dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. W szczególności należy podać dane o drogach przeciwpożarowych i zaopatrzeniu w wodę na cele przeciwpożarowe. Więcej informacji o danych, które należy przedstawić w projekcie budowlanym, znajduje się w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa

Część rysunkową projektu należy przygotować na aktualnej mapie do celów projektowych. Mapa musi zostać przygotowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Taka sama zasada odnosi się bezpośrednio do projektu zagospodarowania terenu. Może go wykonać uprawniony projektant.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu powinien przedstawiać na podkładzie mapy do celów projektowych zakres opracowania projektu, projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi instalacjami. Należy stosować odpowiednie oznaczenia zgodne z wskazaniami w Polskich Normach. Istotny jest sposób przedstawienia projektu. Rysunek powinien być czytelny i zrozumiały. 

Na rysunku powinien być przedstawiona powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów i projektowane uzbrojenie trenu wraz z wymiarowaniem. Zgodnie z legendą powinno być przedstawione zagospodarowanie działki, w szczególności mowa o powierzchniach utwardzonych. Chodzi o wszelkie dojścia, dojazdy, tarasy naziemne oraz powierzchnie utwardzone dostosowane do miejsca gromadzenia odpadów stałych, umożliwiające ich segregację. 

Adaptacja projektu domu – nasze porady na co zwrócić uwagę

Adaptacja projektu gotowego polega na odpowiednim dostosowaniu projektu do zastanych warunków. W ramach adaptacji projektowany obiekt musi spełniać wymagane minimalne odległości od granic działki. Trzeba przeanalizować możliwości, które daje konkretna nieruchomość i ocenić, czy projekt może być w danym miejscu zaadaptowany. 

Adaptowany budynek należy odpowiednio zlokalizować i zorientować w stosunku do stron świata. Z naszego doświadczenia wynika, że często sama adaptacja projektu do zastanych warunków jest na tyle skomplikowana, że może przewyższyć cenę projektu indywidualnego.

Projekt zagospodarowania terenu – nasze porady​

Każdy projekt zagospodarowania terenu powinien być rozpatrywany indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę wszelkie charakterystyczne dla danego miejsca, terenu, działki czy specyfiki projektu kwestie.

Rozporządzenie wskazuje zagadnienia i problematykę, które powinny zostać poruszone w opracowaniu.  Opracowanie może zawierać dodatkowe kwestie, które w naszej ocenie są istotne przy konkretnym projekcie.