Projekt budowlany – niezbędne informacje

co powinien zawierać projekt budowlany,projekt budowlany, dokumentacja, projekt zagospodarowania terenu, porady, projekt architektoniczno-budowlany, sposób na opracowanie projektu według nowych przepisów

Spis treści

Projekt budowlany jest opracowaniem, które jest niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym jest to dokument niezbędny do realizacji inwestycji. Według regulacji określonych prawnie dokumentacja musi zawierać pewne części oraz być przedstawiony w określony sposób. W poniższym artykule zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia, które należy poznać przed opracowaniem projektu budowlanego.

Projekt budowlany – zakres i forma

Zakres i forma projektu budowlanego są dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557). 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego należy sprawdzić, czy dane rozporządzenie nadal jest aktualne, czy nie zostały naniesione na nie poprawki. Projekt należy sporządzić zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem.

Części składowe projektu budowlanego​

Dokumentacja składa się z czterech części składowych. Zawiera:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny
d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Karta tytułowa projektu​

W sytuacji, gdy opracowanie zawiera wszystkie części projektu budowlanego, pełne opracowanie należy rozpocząć za pomocą karty tytułowej. Ważne jest, że kasta tytułowa nie równa się stronie tytułowej.

Na karcie tytułowej powinny zostać zawarte informacje takie jak:

a) nazwa elementu budowlanego, czyli projekt budowlany,
b) informacje dotyczące przedmiotu projektu (nazwa zamierzenia budowlanego, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, a na których jest projektowany obiekt),
c) dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres),
d) spis elementów składowych projektu.

Jeżeli liczba działek ewidencyjnych lub objętość spisu treści uniemożliwia sporządzenie karty tytułowej na jednej stronie formatu A4, należ przygotować stosowny załącznik z tymi informacjami.

Strona tytułowa poszczególnych części projektu (PZT, PA-B, PT)​

Każda z części powinna rozpoczynać się indywidualną stroną tytułową, na której zawarte będą określone informacje. Na stronach tytułowych projektowych segmentów należy zawrzeć poniższe elementy:

– nazwę elementu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, itp.),

– informacje dotyczące przedmiotu projektu (nazwę zamierzenia budowlanego, adres i kategorię obiektu budowlanego, nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest projektowany),

– informacje dotyczące projektanta (imię, nazwisko, numer uprawnień budowlanych, datę opracowania i podpis wraz z określeniem zakresu jej opracowania) – projektanta wskazujemy w przypadku, gdy przedstawiamy rozwiązania zaprojektowane przez danego projektanta w formie opisu i rysunku. 

– w przypadku, gdy projekt podlega sprawdzeniu, należy podać informacje analogiczne do projektanta.

Jeśli liczba osób opracowujących i sprawdzających jest na tyle duża, że wymagane informacje nie mieszczą się na jednej stronie formatu A4, należy dołączyć je na dodatkowym załączniku.

Strona tytułowa elementu projektu zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty​

Strona tytułowa powinna zawierać nazwę elementu projektu budowlanego, informacje dotyczące przedmiotu projektu przedstawione w analogiczny sposób, co na poprzednich stronach tytułowych, oraz spis zawartości zebranych dokumentów. 

Numeracja stron

Dla każdego z elementów opracowania stosuje się odrębną numerację

Strony numeruje się kolejno. W przypadku części rysunkowej projektu wystarczającym do zidentyfikowania rysunku będzie jego własny numer, który pojawi się w spis treści. Nie ma potrzeby nadawania rysunkom dodatkowej numeracji, która będzie kontynuacją numeracji części opisowej.

Oprawa projektu budowlanego​

Oprawie podlegają wszystkie 4 części projektu budowlanego. 

Możliwa jest oprawa wielotomowa, czyli każdy z elementów może zostać podzielony na osobne tomy. W przypadku oprawy wielotomowej każdy z tomów będzie miał własną stronę tytułową, spis treści oraz numerację. Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d, dołącza się do pierwszego tomu danego projektu.

Po nowelizacji prawa budowlanego z września 2020 r. nie ma obowiązku trwałej oprawy projektu budowlanego. 

Dopuszcza się również wspólną oprawę elementów projektu budowlanego. Oczywistym jest, że wspólnie oprawione mogą zostać części projektu, które nie zostały podzielone na tomy. Ważne jest, że wspólna oprawa nie zwalnia z obowiązku zamieszczenia indywidualnych stron tytułowych każdej z części projektu. Przy wspólnej oprawie z projektem technicznym należy zwrócić uwagę, że projekt techniczny powinien być wyraźnie oddzielony od projektu zagospodarowania działki lub terenu i od projektu architektoniczno-budowlanego.

Przy wspólnej oprawie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego można wykonać jeden, wspólny spis treści. Nie zwalnia to jednak z obowiązku osobnych numeracji dla poszczególnych projektów. 

Zawartość poszczególnych części projektowych (PZT, PA-B, PT) ​​

Każdy z projektów powinien zawierać własną stronę tytułową, spis treści, część opisową oraz część rysunkową.

Spis treści dokumentacji​​

Spis treści powinien zawrzeć wyliczenie:

– zawartości części opisowej projektu

– zawartości części rysunkowej projektu

– dokumentów dołączonych do projektu wraz z odpowiednią numeracją stron.

Spis treści powinien być czytelny i pozwalać bezproblemowo odnaleźć i zlokalizować poszczególne składowe dokumentacji. 

Część opisowa projektów​

Część opisowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557).  Według § 3 rozporządzenia zakres projektu budowlanego bierze pod uwagę stopień skomplikowania robót budowlanych, określa specyfikę i charakter projektowanego obiektu. Projekt budowlany opisuje warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia obiektu określa niezbędne warunki do korzystania z obiektu.  Opis powinien zawierać wszystkie elementy wymienione w rozdziale 2, 3 i 4 danego rozporządzenia, które dotyczą projektowanego obiektu.

Część rysunkowa projektów​

Wszelkie rysunki, które zawiera projekt, powinny być sporządzone zgodnie z zasadami oznaczeń graficznych, które są określone w Polskich Normach. Polskie Normy określają systemy oznaczeń oraz zasady wymiarowania dla projektu budowlanego. Można zastosować inne oznaczenia pod warunkiem jednoznacznego objaśnienia w legendzie. Dodatkowo rysunki mogą zostać zaopatrzone w wyjaśnienia opisowe, które pomagają w jednoznacznym odczytaniu projektu.

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu określa zakres opracowania terenu, który może znajdować się na fragmencie działki, całej działce lub wielu działkach. Dodatkowo określony jest obszar oddziaływania, który może się zamykać w obszarze opracowania, a może wychodzić poza jego granice na sąsiednie działki. 

Projekt określa usytuowanie projektowanego budynku względem granic działki i innych opcjonalnie istniejących już obiektów budowlanych. W projekcie zagospodarowania terenu określane są charakterystyczne parametry projektowanych obiektów budowlanych lub zamierzenia budowlanego, jeśli projekt zawiera kilka obiektów.

W projekcie określone zostają wszelkie działania projektowe na zewnętrz projektowanego obiektu budowlanego. Należą do nich wszelkie urządzenia budowlane, które są powiązana z obiektami budowlanymi, wszystkie instalacje zewnętrzne i ich powiązania z sieciami zewnętrznymi.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia projekt terenu wokół obiektu budowlanego. Pokazuje się projektowane zagospodarowanie terenu, w tym projektowaną komunikację wewnętrzną, małą architekturę, ukształtowanie terenu i zieleń. Należy wykonać bilans terenu z zestawieniem w metrach kwadratowych i udziale procentowym. Trzeba wykazać zgodność projektu z przepisami prawa miejscowego oraz ograniczeniami wynikającymi z innych indywidualnych warunków.

Opis projektu zagospodarowania terenu musi zawierać informacje o wszelkich wymogach oraz ograniczeniach dotyczących danego terenu, które wynikają z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. W opisie projektu zagospodarowania terenu należy wykazać zgodność projektu z wymogami określonymi w tych przepisach.

Więcej informacji odnośnie projektu zagospodarowania terenu dostępnych w tym wpisie.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu​

Rysunek projektu zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do do celów projektowych. Określona jest orientacja rysunku, granica działki lub terenu oraz zakres opracowania.

Należy w sposób określony w Polskich normach oznaczyć projektowany obiekt budowlany i urządzenia z nim powiązane z przedstawieniem relacji między nimi i granicami działki. 

Rysunek musi odpowiadać opisowi technicznemu PZT, należy przedstawić projektowane elementy i zagospodarowanie terenu.

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego​

Opis techniczny w tej części skupia się na projektowanym obiekcie budowlanym. Opisywane są charakterystyczne parametry obiektu.

Opis techniczny zawiera opis układu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektuNależy przedstawić program użytkowo-funkcjonalny obiektu wraz z rozpisanym zestawieniem powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń oraz kubatury obiektu.

Opis powinien zawierać przedstawione parametry techniczne, które charakteryzują jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i na sąsiednie obiekty budowlane.

Należy zawrzeć wstępne informacje z zakresu konstrukcji i posadowienia obiektu budowlanego oraz z zakresu projektowanych instalacji. Powinny to być tylko informacje o zaprojektowanych systemach (brak projektu wykonawczego). Szczegółowy opis instalacji zawiera projekt techniczny.

Dodatkowo opis architektoniczno-budowlany przedstawia wyciąg, pewne wnioski z przeprowadzonej charakterystyki energetycznej oraz analizy ekonomiczno-porównawczej obiektu budowlanego.

W projekcie należy opisać warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z  § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, należy zamieścić o tym informację. 

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego​

Część rysunkowa zawiera charakterystyczne rysunki, które w jasny sposób wyjaśnią założenia projektu. Rzuty i przekroje mają pokazać układ funkcjonalno-przestrzenny i rozwiązania architektoniczno-budowlane. Rysunki te nie muszą jednak przedstawiać szczegółowych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, gdyż jest to zakres projektu technicznego. Elewacje mają za zadanie wyjaśnić formę architektoniczną obiektu budowlanego w tym wygląd obiektu ze wszystkich widocznych stron.

Projekt techniczny​

Projekt techniczny ma za zadanie przedstawić szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne oraz rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

Zazwyczaj projekt techniczny dzieli się na poszczególne branże, które opracowują swoją część projektu technicznego. Powinien to być zestaw składający się z opisu technicznego oraz rysunków przedstawiających opisane, zaprojektowane rozwiązania.

W skład projektu technicznego wchodzą branże: konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz drogowa.

Dodatkowo do projektu technicznego należy dołączyć charakterystykę energetyczną obiektu. Przed nowelizacją prawa miała ona swoje miejsce w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumentacja​

W tej części projektu budowlanego wszelkie dokumenty i dodatkowe załączniki, które wynikają ze specyfiki danego projektu.

Wśród dokumentów mogą się znaleźć:

  • decyzja wodno-prawna
  • decyzja – pozwolenie na prowadzenia robót budowlanych przy zabytku
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
  • wszelkie opinie i zalecenia, na przykład konserwatorskie
  • informacja BIOZ.

Projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu przy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę​​

Na podstawie art. 35 ustawy Prawo budowlane, zatwierdzeniu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowie podlegają projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Opracowana dokumentacja o wspólnej oprawie wraz z projektem technicznym może zostać złożony jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Projekt techniczny nie podlega sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Organ ten nie ma podstaw prawnych do weryfikacji rozwiązań technicznych oraz do stwierdzenia braków w projekcie technicznym.

Projekt budowlany w wykonaniu OBA Architekci​​

Nasze biuro projektowe oferuje kompleksową obsługę, od wstępnych analiz, przez wykonanie koncepcji i opracowanie projektu budowlanego, aż do prowadzenia spraw urzędowych zakończonych uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą