Projekt techniczny po nowelizacji prawa budowlanego

co powinien zawierać projekt budowlany,projekt budowlany, dokumentacja, projekt zagospodarowania terenu, porady, projekt architektoniczno-budowlany, sposób na opracowanie projektu według nowych przepisów

Spis treści:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projekt techniczny jest jedną z części składowych projektu budowlanego. Nie podlega jednak sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez odpowiednią jednostkę administracyjną w trakcie procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego względu nie ma potrzeby dołączania projektu technicznego do projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę

Projekt techniczny musi być mimo to opracowywany jednocześnie z pozostałymi częściami projektu budowlanegoPrzedkładany jest natomiast przed rozpoczęciem robót budowlanych na ręce kierownika budowy i następnie w urzędzie nadzoru budowlanego na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Należy pamiętać, że projekt techniczny nie stanowi projektu wykonawczego.

Więcej informacji na temat opracowywania całości projektu budowlanego znajduje się we wpisach poświęconych częściom: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Szczegółowy zakres i forma projekt budowlanego – projekt techniczny

Jak każda część projektu budowlanego, tak i projekt techniczny wymaga indywidualnej strony tytułowej. Musi ona być zostać stworzona według wymagań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu. Należy pamiętać o prawidłowym opracowaniu spisu treści i konieczności numeracji każdej strony.

Ze względu na częstą praktykę opracowywania poszczególnych zakresów projektu przez różne zespoły, które specjalizują się w danej dziedzinie, projekt techniczny podlega podziałowi. Podział występuje na poszczególne branże techniczne. Standardowo występują części branży konstrukcyjnej, branż instalacyjnych w tym sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. Według prawa budowlanego projekt ma być dostosowany do stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.  Zakres opracowania może być zatem indywidualnie poszerzany w zależności od potrzeb. Rozporządzenie wskazuje minimalny zakres projektu i pozwala na zamieszczenie w nim dodatkowych informacji i dokumentów w zależności od danego przypadku.

Jako pełne opracowanie projektowe liczy się nierozerwalny zestaw części opisowej i rysunkowej. 

Konstrukcja

Opracowanie powinno określać zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego. W części opisowej powinny się znaleźć zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń oraz ich wyniki. Projekt powinien precyzować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji i przegród budowlanych.

Poniżej przykładowy fragment z opracowania dotyczącego obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

  • W zależności od indywidualnych warunków i wymagań danej inwestycji projekt techniczny może zawierać dokumentację badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Projekt techniczny zawierać powinien rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. Dotyczy to w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych w zakresie:

  • branży sanitarnej (ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji, instalacji gazowej)
  • branży elektrycznej i teletechnicznej (elektroenergetyka, telekomunikacja, instalacje piorunoochronne, ochrona przeciwpożarowa).

Wszelkie rozwiązania techniczne należy przedstawić w formie opisowej i rysunkowej. Wymagane są rysunki, które są konieczne do prawidłowego przedstawienia zaprojektowanych rozwiązań. Mogą to być rzuty, przekroje, elewacje, a także schematy. Należy pamiętać, że rysunki projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego używa się jako podkłady do przedstawienia projektowanych rozwiązań technicznych. Etap PT nie obliguje do przedstawienia szczegółowych, wykonawczych projektów instalacji. Z tego względu rozwiązania mogą być przedstawione w ograniczonej formie, na przekład na schematach.

W projekcie należy przedstawić sposób powiązania instalacji zewnętrznych i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi. Należy pokazać przyłącza poszczególnych sieci wraz z ich punktami pomiarowymi. Przepisy wymagają również wskazać sposób powiązania instalacji wewnętrznych z zewnętrznymi.

Projekt techniczny po nowelizacji przepisów

Projekt techniczny ma za zadanie uzupełnienia informacji zawartych już w projekcie zagospodarowania ternu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym. Część dotyczącą branży architektonicznej dodaje się w przypadku, kiedy faktycznie występuje ta część uzupełniająca. Może pojawić się doszczegółowienie danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej.

Należy pamiętać, że pomimo że projekt techniczny nie podlega sprawdzeniu i nie wymaga decyzji o zatwierdzeniu w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, to stanowi on element projektu budowlanego. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć po trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami.