Projekt architektoniczno-budowlany

rzut architektoniczny, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

Spis treści:

Projekt architektoniczno-budowlany jest jedną z części składowych projektu budowlanego. Projekt ten podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez odpowiednią jednostkę administracyjną w trakcie procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniższy artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany po nowelizacji prawa budowlanego

Projekt budowlany i wszystkie jego części składowe należy opracowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami po nowelizacji prawa budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Projekt budowlany zawiera 3 części projektowe, które obejmują różne zakresy opracowania danego tematu:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – jak sama nazwa wskazuje, projekt w swoim zakresie obejmuje wszystko na zewnątrz projektowanego obiektu budowlanego aż do granicy opracowania terenu. W zakres ten wchodzą wszelkie instalacje zewnętrzne, urządzenia powiązane z obiektem budowlanym oraz zagospodarowanie terenu. Więcej informacji we wpisie na temat PZT.
  • projekt architektoniczno-budowlany – w zakresie opracowania znajduje się kubatura i wnętrze projektowanego obiektu budowlanego.
  • projekt techniczny zawiera szczegółowe techniczno-budowlane rozwiązania zastosowane w obiekcie budowlanym. Wyodrębnia się poszczególne branże, konstrukcyjną i instalacyjne (m. in. sanitarna, elektryczna).

Projekt architektoniczno-budowlany według rozporządzenia

Według rozporządzenia projekt powinien uwzględniać poziom skomplikowania przewidzianych robót budowlanych, specyfikę i charakter danego obiektu budowlanego oraz z tym związane warunki ochrony przeciwpożarowej i inne niezbędne warunki konieczne do prawidłowego użytkowania i funkcjonowania obiektu. 

Projekt architektoniczno-budowlany – zakres i treść

Elementy, które powinien zawierać projekt, to indywidualna strona tytułowa, spis treści, część opisowa część rysunkowa oraz wymagane załączniki. Szczegółowe wytyczne, na podstawie których można stworzyć poszczególne elementy, znajdują się w wymienionym rozporządzeniu. 

Informacje zawarte w spisie treści

Zgodnie z zasadami spis treści powinien być stworzony w jasny sposób, który umożliwia odnalezienie w opracowaniu poszczególnych zagadnień. Każda strona opracowania powinna zostać kolejno ponumerowana i odzwierciedlona w spisie treści.

Szczegółowy zakres i forma części opisowej

Część opisowa powinna zawierać zagadnienia, które zostały zawarte w rozdziale 2. rozporządzenia. Część opisowa powinna określać poniższe zagadnienia dotyczące projektowanego zamierzenia budowlanego.

  • rodzaj i kategorię obiektu budowlanego
  • opisany zamierzony sposób użytkowania
  • program użytkowy wraz z zestawieniem powierzchni 
  • opisany układ przestrzenny i formę architektoniczną obiektu
  • charakterystyczne parametry obiektu budowlanego takie jak: kubatura, wymiary zewnętrzne, liczba kondygnacji i inne niezbędne dane charakterystyczne dla danego budynku
  • informację o sposobie posadowienia budynku
  • parametry techniczne, które charakteryzują wpływ obiektu budowlanego na środowisko, jego wykorzystanie i zdrowie ludzi.

Opis w zależności od rodzaju i kategorii budynku powinien zawierać informację o liczbie lokali użytkowych i mieszkalnych, ile z nich jest przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne i opis sposobu zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego przez osoby niepełnosprawne. Dotyczy to warunków, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. 

Opis powinien zawierać informację o zastosowanych rozwiązaniach technicznych, konstrukcyjnych i zaprojektowanych instalacjach. Nie ma potrzeby dołączania szczegółowych opracowań technicznych, gdyż jest to zakres projektu technicznego.

Forma projektu architektoniczno-budowlanego dla części rysunkowej​

Dokumentacja rysunkowa powinna zawierać wszystkie rzuty obiektu budowlanego lub rzut kondygnacji powtarzającej się, elewacje oraz charakterystyczne przekroje. W projekcie architektoniczno-budowlanym rysunki te mają przedstawiać zaprojektowany układ przestrzenno-funkcjonalny i ogólny układ architektoniczno-budowlany. Nie ma potrzeby pokazywania rzutu fundamentów i szczegółowych rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych. Ich miejsce jest  w następnej części projektu budowlanego, czyli w projekcie technicznym.

Na rysunkach przedstawiających rzuty należy stasować symbole graficzne i wymiarowanie zgodne z zapisami w Polskich Normach.

Przepisy dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

W celu opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające z przepisów odrębnych. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej znajdują się informacje, które budynki wymagają danego uzgodnienia.

Rozporządzenie zawiera przepisy, które projektowany obiekt budowlany musi spełnić, by uzyskać uzgodnienie. Dokument zawiera informacje dotyczące maksymalnych długości dojść ewakuacyjnych, minimalnych szerokości przejść i innych ważnych projektowo wymagań. Na rzutach projektu należy oznaczyć przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz klasę przeciwpożarową poszczególnych elementów budowlanych.

Projekt budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami​

Zachęcamy do zapoznania się z wykonanymi przez nasz zespół specjalistów projektami budynków. Jeśli potrzebujecie Państwo sprawdzonego architekta do opracowania projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, to zapraszamy do kontaktu i na spotkanie do naszego biura!