Zmiana MPZP

Zmiana MPZP

Zmiana planu miejscowego – jak to zrobić? Kiedy istnieje potrzeba zmiany MPZP? Kto odpowiada za wprowadzenie takiej zmiany? Ile to kosztuje i ile trwa rozpatrywanie wniosku o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule. 

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:
Spis treści:

Zmiana MPZP czyli Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kiedy można dokonać takiej zmiany? Kiedy Inwestorzy potrzebują zmienić plan miejscowy? Jak czytać ten dokument?

W tym wpisie znajdują się wszystkie informacje dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. MPZP. Informacjami te są zbiorem ponad 12 letniego doświadczenia naszego biura architektonicznego, które na co dzień pomaga Inwestorom w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Życzymy udanej lektury!

Co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument planistyczny, który określa zasady zagospodarowania i użytkowania terenów na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, takiej jak gmina, miasto czy powiat. MPZP ma na celu uregulowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zasad dotyczących lokalizacji i funkcji terenów, a także ustalenie warunków zabudowy, sieci infrastruktury oraz ochrony środowiska.

MPZP może zawierać m.in. następujące elementy:

 1. Strefy funkcjonalne: MPZP definiuje różne strefy funkcjonalne na obszarze objętym planem, takie jak strefy mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rekreacyjne czy rolnicze. Określa się w nich przeznaczenie terenu oraz dopuszczalne rodzaje działalności.
 2. Parametry zabudowy: MPZP określa parametry i zasady zabudowy dla poszczególnych terenów. Może to obejmować m.in. wysokość budynków, minimalne i maksymalne wskaźniki zagęszczenia zabudowy, minimalne wymagania dotyczące terenów zielonych, warunki komunikacyjne itp.
 3. Infrastruktura techniczna: MPZP reguluje kwestie związane z infrastrukturą techniczną, taką jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, drogi czy ścieżki rowerowe. Określa się przebieg tras infrastrukturalnych i ich związki z zagospodarowaniem terenu.
 4. Ochrona środowiska: MPZP uwzględnia również zasady ochrony środowiska, takie jak ochrona terenów zieleni, zadrzewień, cieków wodnych, obszarów cennych przyrodniczo czy kulturowo. W planie mogą być również określone restrykcje dotyczące działań, które mogą wpływać negatywnie na środowisko.
 5. Planowane inwestycje: MPZP może uwzględniać planowane inwestycje publiczne, takie jak budowa dróg, szkół, placów zabaw, parków czy obiektów sportowych. Te informacje mają na celu koordynację rozwoju infrastruktury publicznej z zagospodarowaniem przestrzennym.

MPZP jest ważnym instrumentem regulującym rozwój przestrzenny danego obszaru. Przedsiębiorcy, deweloperzy, właściciele nieruchomości i mieszkańcy muszą się z nim zgodzić i przestrzegać jego zapisów podczas realizacji projektów budowlanych czy inwestycji na danym terenie. MPZP jest ustalany przez organy samorządowe, a proces jego opracowania jest otwarty na udział społeczności lokalnej i konsultacje publiczne, aby uwzględnić różne interesy i potrzeby społeczności lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w celu zapoznania się ze szczegółami związanymi z MPZP.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Na czym polega zmiana MPZP?

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) polega na wprowadzeniu modyfikacji do istniejącego planu w celu dostosowania go do zmieniających się potrzeb, warunków lub celów rozwoju danego obszaru. Zmiany mogą dotyczyć różnych elementów MPZP, takich jak przeznaczenie terenów, parametry zabudowy, infrastruktura czy ochrona środowiska.

Proces zmiany MPZP zwykle obejmuje następujące etapy:

 1. Inicjacja: Zmiana MPZP może być inicjowana przez organy samorządowe, właścicieli nieruchomości, deweloperów, społeczność lokalną lub inne zainteresowane strony. Inicjatorzy przedstawiają propozycję zmiany i uzasadnienie dla organu odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne.
 2. Przygotowanie dokumentacji: Organ odpowiedzialny dla planowania przestrzennego opracowuje niezbędną dokumentację dotyczącą zmiany MPZP. Może to obejmować analizę planistyczną, ocenę oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne i inne niezbędne opracowania.
 3. Konsultacje publiczne: W ramach procesu zmiany MPZP przeprowadza się konsultacje publiczne, które mają na celu zapewnienie uczestnictwa społeczności lokalnej i zainteresowanych stron. Podczas konsultacji prezentuje się propozycję zmiany MPZP i zbiera się opinie oraz uwagi dotyczące proponowanych zmian.
 4. Ocena i uzgodnienia: Organ odpowiedzialny za planowanie przestrzenne analizuje zgłoszone uwagi i opinie oraz dokonuje oceny zgodności proponowanej zmiany MPZP z przepisami prawa, polityką planistyczną i interesami społeczności lokalnej. Jeśli to konieczne, prowadzone są uzgodnienia między różnymi organami administracyjnymi.
 5. Uchwalenie zmiany MPZP: Po zakończeniu konsultacji publicznych i dokonaniu oceny, organ odpowiedzialny uchwalają zmianę MPZP w formie uchwały. Uchwała jest prawnie wiążącym aktem, który wprowadza zmiany do istniejącego MPZP.
 6. Aktualizacja dokumentacji: Po uchwaleniu zmiany MPZP, odpowiednie dokumenty i mapy są aktualizowane w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian. Zmiany te są następnie publikowane i stają się obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.

Zmiana MPZP jest istotnym procesem, który ma na celu dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb i warunków. Jest to również ważne narzędzie, które wpływa na rozwój i kształtowanie przestrzeni w danej lokalizacji.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Kiedy jest możliwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może być wprowadzona w różnych sytuacjach i z różnych powodów. Oto kilka typowych przypadków, gdy może być możliwa zmiana MPZP:

 1. Zmiana warunków rozwoju terenu: Jeśli wystąpią zmiany w planach rozwoju danego obszaru lub wizji przestrzennej, może być konieczna zmiana MPZP. Na przykład, jeśli planowane są nowe inwestycje, zmiana przeznaczenia terenu, budowa nowej infrastruktury czy potrzeba dostosowania planu do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
 2. Uproszczenie procedur inwestycyjnych: Czasami zmiana MPZP może być inicjowana w celu uproszczenia procedur inwestycyjnych lub przyspieszenia procesu uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Może to obejmować zmniejszenie restrykcji dotyczących zabudowy, zwiększenie intensywności zagospodarowania terenu czy wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
 3. Poprawa efektywności wykorzystania terenu: Zmiana MPZP może być motywowana chęcią poprawy efektywności wykorzystania terenu. Na przykład, jeśli istnieje potrzeba rozwoju obszarów mieszkaniowych, przemysłowych czy usługowych, istniejące przepisy mogą zostać zmienione w celu umożliwienia większej intensywności zabudowy lub zmiany funkcji terenu.
 4. Dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych: Zmiana MPZP może być również konieczna w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dotyczących planowania przestrzennego. Na przykład, jeśli zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, infrastruktury czy zrównoważonego rozwoju, istniejący MPZP może wymagać aktualizacji w celu dostosowania się do tych przepisów.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces zmiany MPZP jest regulowany przez odpowiednie przepisy prawne i zależy od decyzji organów samorządowych odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Konieczne jest spełnienie określonych wymogów formalnych i konsultacja zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnej, przed wprowadzeniem zmian do planu. Zmiany planu miejscowych to proces rozciągnięty w czasie, który może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy. Nie jest także powiedziane, że zmiany które zostaną zaproponowane zostaną uwzględnione. W związku z powyższym zalecamy opracowywać zmiany planu miejscowego w ostatecznej sytuacji. 

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Jak złożyć wniosek o zmianę MPZP?

 

Aby złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), należy postępować zgodnie z procedurą określoną przez odpowiednie przepisy prawne i organy samorządowe. Procedury i wymagania mogą nieco się różnić w zależności od konkretnej gminy, dlatego zawsze warto skonsultować się z urzędem gminy lub doświadczonym biurem architektonicznym, które pomoże w ustaleniu szczegółów. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, wniosek o zmianę MPZP składa się z następujących elementów:

 1. Pisemny wniosek: Należy napisać pisemny wniosek o zmianę MPZP, który zawierać powinien informacje takie jak dane wnioskodawcy, dokładne wskazanie działki lub obszaru, dla którego wniosek jest składany, uzasadnienie zmiany MPZP oraz proponowane zmiany w planie.
 2. Opis zmian: Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis proponowanych zmian w MPZP. Może to obejmować zmianę przeznaczenia terenu, parametrów zabudowy, warunków infrastrukturalnych, ochrony środowiska itp. Opis powinien być możliwie jak najbardziej precyzyjny i jasny.
 3. Plan sytuacyjny: Do wniosku o zmianę MPZP należy dołączyć aktualny plan sytuacyjny, który przedstawia istniejący stan zagospodarowania terenu i zaznacza proponowane zmiany. Plan powinien być wykonany w odpowiedniej skali i zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak granice działek, istniejące budynki, drogi, tereny zieleni itp.
 4. Uzasadnienie: Wniosek powinien być poparty uzasadnieniem, które wyjaśnia powody i cele proponowanej zmiany MPZP. Może to obejmować argumenty dotyczące potrzeb społecznych, rozwoju lokalnego, optymalnego wykorzystania terenu, zgodności z przepisami prawa czy innych istotnych czynników.
 5. Opłaty: W zależności od lokalnych przepisów, wniosek o zmianę MPZP może być obciążony opłatą administracyjną. Należy sprawdzić wysokość opłaty i złożyć ją razem z wnioskiem.

Po zebraniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłaty, wniosek o zmianę MPZP należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub organie odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w danej lokalizacji. Wnioski o zmianę MPZP są poddawane procedurze administracyjnej, która może obejmować analizę, konsultacje publiczne i ewentualne decyzje organów administracyjnych.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Korzyści związane ze zmianą MPZP dla Inwestora?

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może przynieść różnorodne korzyści dla inwestora. Oto niektóre z potencjalnych korzyści związanych ze zmianą MPZP:

 1. Zwiększenie możliwości zabudowy: Zmiana MPZP może umożliwić zwiększenie intensywności zabudowy na działce, co z kolei może prowadzić do większej liczby budynków lub większych powierzchni użytkowych. Dla inwestora oznacza to większy potencjał inwestycyjny i możliwość osiągnięcia większych zysków.
 2. Zmiana przeznaczenia terenu: Zmiana MPZP może umożliwić zmianę przeznaczenia terenu z rolniczego na teren budowlany lub komercyjny. Dla inwestora oznacza to możliwość prowadzenia działalności biznesowej lub budowy obiektów, które wcześniej były niedostępne z powodu ograniczeń planistycznych.
 3. Ułatwienia w procedurach inwestycyjnych: Zmiana MPZP może prowadzić do uproszczenia procedur inwestycyjnych poprzez np. zmniejszenie liczby wymaganych pozwoleń, skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych lub zmniejszenie wymagań dotyczących infrastruktury. Dla inwestora oznacza to oszczędność czasu i zasobów potrzebnych do realizacji inwestycji.
 4. Poprawa dostępności infrastruktury: Zmiana MPZP może być związana z planowanym rozwojem infrastruktury, takiej jak drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, energii czy telekomunikacji. Dla inwestora oznacza to lepszą dostępność niezbędnych usług i infrastruktury, co może mieć pozytywny wpływ na atrakcyjność inwestycji.
 5. Dostosowanie do zmieniających się potrzeb: Zmiana MPZP może umożliwić dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb rynkowych lub społecznych. Na przykład, jeśli na danym obszarze rozwija się nowa gałąź przemysłu lub wzrasta zapotrzebowanie na usługi, zmiana MPZP może umożliwić inwestorowi dostosowanie swojej działalności do tych zmian i wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Należy jednak pamiętać, że zmiana MPZP może być procesem skomplikowanym i wymagającym odpowiednich procedur i konsultacji. Konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracyjnych oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych i prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych ze zmianą MPZP, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym biurem architektonicznym. 

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Kto płaci za zmianę planu zagospodarowania przestrznnego?

 

Koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ponoszą zazwyczaj wnioskodawcy, czyli osoby fizyczne lub prawne, które składają wniosek o zmianę planu. W zależności od lokalnych przepisów i zasad obowiązujących w danej gminie, opłaty związane z procesem zmiany MPZP mogą obejmować:

 1. Opłatę administracyjną: Jest to opłata, którą wnioskodawca musi uiścić przy składaniu wniosku o zmianę MPZP. Wysokość opłaty może się różnić w zależności od wielkości działki, obszaru objętego zmianą, rodzaju inwestycji itp. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany MPZP.
 2. Koszty opracowania dokumentacji: W celu przeprowadzenia zmiany MPZP, często konieczne jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak plany, analizy, raporty czy ekspertyzy. Koszty związane z opracowaniem takiej dokumentacji ponosi zazwyczaj wnioskodawca. Koszty te mogą się różnić w zależności od skali zmiany i specyfiki danej lokalizacji.
 3. Koszty konsultacji i analiz: W ramach procedury zmiany MPZP mogą być wymagane konsultacje społeczne, oceny oddziaływania na środowisko, opinie ekspertów czy inne analizy. Koszty związane z przeprowadzeniem takich konsultacji lub analiz również mogą być ponoszone przez wnioskodawcę.

Warto zaznaczyć, że wysokość opłat i kosztów związanych z procesem zmiany MPZP może się różnić w zależności od konkretnej gminy i obowiązujących przepisów. Przed rozpoczęciem procesu zmiany MPZP zaleca się skonsultować z odpowiednim urzędem gminy lub organem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat i kosztów związanych z daną procedurą.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Ile czasu trwa zmiana MPZP?

 

Czas trwania procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na czas trwania procesu:

 1. Skomplikowanie zmiany: Czas trwania procesu zmiany MPZP może
  być zależny od stopnia skomplikowania proponowanej zmiany. Jeśli zmiana jest
  złożona, dotyczy większego obszaru lub wymaga szczegółowych analiz i ekspertyz,
  proces może być bardziej czasochłonny.
 2. Procedury administracyjne: Proces zmiany MPZP podlega określonym procedurom administracyjnym, które mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów i obowiązujących procedur. Czas trwania procesu może być związany z terminami ustalonymi w tych procedurach, takimi jak okres na zgłaszanie uwag czy terminy konsultacji publicznych.
 3. Konsultacje społeczne: Zmiana MPZP może wymagać przeprowadzenia konsultacji społecznych, które mogą obejmować zbiór opinii i uwag od zainteresowanych stron, takich jak mieszkańcy, organizacje społeczne, instytucje czy inne podmioty. Czas trwania procesu może być związany z okresem konsultacji i analizą zgłoszonych uwag.
 4. Analizy i ekspertyzy: W ramach procesu zmiany MPZP mogą być wymagane analizy i ekspertyzy dotyczące różnych aspektów, takich jak infrastruktura, środowisko, transport czy architektura. Czas trwania procesu może być związany z czasem potrzebnym na przeprowadzenie tych analiz i uzyskanie niezbędnych ekspertyz.
 5. Decyzje administracyjne: Po zakończeniu procedury zmiany MPZP, decyzje administracyjne muszą być podjęte przez odpowiednie organy. Czas trwania procesu może być związany z terminami, w jakich organy te podejmują decyzje.

Ze względu na powyższe czynniki, czas trwania procesu zmiany MPZP może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Warto pamiętać, że każdy proces zmiany MPZP jest unikalny i może różnić się w zależności od konkretnej lokalizacji i okoliczności.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Akceptacja lub odmowa zmiany MPZP

 

Po przeprowadzeniu procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), organ odpowiedzialny za planowanie przestrzenne podejmuje decyzję dotyczącą akceptacji lub odmowy zmiany MPZP. Decyzja ta może być wydana na piśmie i zawierać uzasadnienie.

 • W przypadku akceptacji zmiany MPZP, organ wydaje decyzję pozytywną, która potwierdza, że zaproponowana zmiana jest zgodna z obowiązującymi przepisami i zostanie uwzględniona w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • W przypadku odmowy zmiany MPZP, organ wydaje decyzję negatywną, która oznacza, że proponowana zmiana nie spełnia warunków lub przepisów i nie zostanie uwzględniona w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Decyzja negatywna musi być uzasadniona, a wnioskodawca ma prawo do odwołania się od tej decyzji w określonym czasie i w sposób określony w przepisach.

W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawca może podjąć działania, takie jak skorygowanie i ponowne złożenie wniosku o zmianę MPZP lub skierowanie sprawy do sądu administracyjnego w celu rozstrzygnięcia sporu.

Warto pamiętać, że akceptacja lub odmowa zmiany MPZP zależy od zgodności proponowanych zmian z obowiązującymi przepisami, planami strategicznymi i lokalnymi potrzebami rozwoju. Decyzje są podejmowane przez kompetentne organy administracyjne, które stosują obowiązujące przepisy i uwzględniają różne czynniki, takie jak ochrona środowiska, infrastruktura, zrównoważony rozwój i interes publiczny.

Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:

Zmiana MZPZ – oferta biura OBA Architekci

Jesteśmy biurem architektonicznym, które od lat pomaga Inwestorom w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy profesjonalną usługę związaną z całym procesem zmiany MPZP. Nasza oferta obejmuje:

 1. Wysłanie do klienta wstępnej ankiety do wypełnienia: Dzięki podstawowym pytaniom, które pojawiają się w ankiecie, jesteśmy w stanie na wstępie sprecyzować oczekiwania naszych klientów dotyczących przewidywanych działań związanych ze zmianą MPZP. Ankieta pozwala nam opracować w precyzyjny sposób wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o zmianę MPZP. 
 2. Analiza studium: Najważniejszym etapem jest analiza tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument nadrzędny nad planem miejscowym i zmiany w MPZP należy dostosować na podstawie analizy studium.  
 3. Opracowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Na tym etapie opracowujemy kompletny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Całość udostępniona jest dla naszego klienta w celu akceptacji lub naniesienia ewentualnych poprawek. 
 4. Złożenie kompletu dokumentów we właściwych jednostkach administracyjnych: Po akceptacji klienta, dokumenty składane są do urzędu. Inwestor otrzymuje wszystkie oficjalne potwierdzenia składanej dokumentacji do urzędu.
 5. Reprezentacja przed organami administracji: W naszej roli reprezentujemy Klienta, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Cała korespondencja oraz kontakt mailowy jest archiwizowany w celu kontrolowania prac urzędowych w czasie. 
 6. Monitorowanie postępowania: Zapewniamy ciągłe monitorowanie postępowania administracyjnego i informowanie Klienta o kolejnych etapach i terminach w procesie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Klient po pięciu miesiącach od złożenia wniosku o zmianę MPZP, otrzymuje cotygodniowy raport związany z danym postępowaniem. 

PKT. 10
Łączny koszt za przygotowanie wniosku o zmianę MPZP wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zaczyna się od: 12 500 zł (netto) – zależny od indywidualnego przypadku. 

Nasz zespół składa się z doświadczonych architektów, inżynierów i prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat polskiego prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, skrupulatności i zaangażowaniu, pomagamy naszym Klientom osiągnąć sukces w zmianach MPZP.

Jeśli szukacie Państwo rzetelnego biura architektonicznego, które jest w stanie złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami to zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Zmiany MPZP wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju.

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,

 • Miejscowość w której zlokalizowana jest działka dla której przewidziana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 • Numer działki dla której przewidziane jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Termin złożenia wniosku o zmianę MPZP: 6 tygodni od dnia rozpoczęcia prac

Średni, przewidywany czas uzyskania zmiany MPZP: od kilku do kilkunastu miesięcy od dnia dnia złożenia wniosku o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

Płatności: 40% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 40% kwoty opisanej w PKT. 10 po przygotowaniu wniosku o zmianę MPZP oraz 20% po uzyskaniu oficjalnej zmiany MPZP.

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

UWAGA! Oferta nie gwarantuje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to procedura czasochłonna i skomplikowana dlatego jako biuro architektoniczne zawsze rekomendujemy dostosowanie swoich inwestycji do aktualnego planu miejscowego. 

 
Oferta biura OBA Architekci na zmianę MPZP. Kliknij poniższy link:
  Add a header to begin generating the table of contents