Warunki zabudowy

Projekt osiedla Białków obok Wrocławia, projekt domu

Warunki zabudowy – czym jest ten dokument? Gdzie można uzyskać warunki zabudowy? Kiedy jest potrzebny ten dokument? Kto wydaje warunki zabudowy? Ile czasu są ważne warunki zabudowy? Jako biuro architektoniczne z ponad 12 letnim doświadczeniem odpowiemy na te i wiele innych pytań związanych z warunkami zabudowy. Życzymy udanej lektury!

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:
Spis treści:

Czym są warunki zabudowy?

Decyzja warunków zabudowy to akt administracyjny wydawany przez właściwy organ administracji publicznej, najczęściej przez urząd miasta lub gminy. Decyzja ta określa szczegółowe warunki i zasady, które należy spełnić przy realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego lub budowlanego na danym terenie.

Kiedy trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy trzeba uzyskać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, która wymaga zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub budowy nowego obiektu. Dokument ten należy uzyskać w momencie planowania inwestycji na działce dla której nie został uchwalony tzw. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Typowe sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, to między innymi:

 1. Budowa nowego budynku mieszkalnego, usługowego, przemysłowego lub innego typu budowli.
 2. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu, na przykład przekształcenie terenów rolnych na tereny zabudowane tzw. wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (odrolnienie)
 3. Wykonanie istotnej rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejącego budynku.
 4. Zmiana parametrów zabudowy istniejącej działki, na przykład zmiana wysokości budynku.
 5. Zmiana sposobu użytkowania danego budynku.
 6. Znaczące zmiany na elewacji budynku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat warunków zabudowy, zachęcamy do przeczytania całego artykułu. Jeżeli szukasz oferty na uzyskanie warunków zabudowy to zapoznaj się z ofertą naszego biura architektonicznego OBA Architekci:

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Kiedy nie trzeba uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy?

W momencie w którym na działce istnieje tzw. MPZP, nie ma potrzeby występowania o warunki zabudowy. Drobne prace remontowe także nie wymagają uzyskiwania powyższego dokumentu. Mowa tutaj o takich pracach jak malowanie, wymiana podłóg itp.  

Kiedy nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy? Co uniemożliwia ich wydanie?

Urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w momencie w którym na analizowanym terenie występuje minimum jedna zabudowana działka. Urzędnik określa obszar analizowany na podstawie wyznaczenia w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu (część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę), jednak nie mniejszej niż 50 metrów. Pozwala to urzędom na określenie wymagań dla nowej inwestycji. 

Drugim wymogiem stawianym nieruchomości jest nieograniczony dostęp do drogi publicznej. Co więcej, droga ta musi być czynna i normalnie funkcjonować. W przypadku, gdy teren nie graniczy z drogą publiczną, urząd odmówi wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejnym warunkiem koniecznym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest podłączenie działki do uzbrojenia terenu. Działka, na której planowana jest inwestycja, w momencie składania wniosku do urzędu musi być przyłączona do sieci lub w niedalekiej przyszłości jest planowane jej przyłączenie. W tym celu wnioskuje się o wydanie tzw. warunków przyłączenia dla danej działki. Jednak jeśli nieruchomość nie jest uzbrojona ani nie ma planów na jej podłączenie do sieci, decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana

W celu uniknięcia nieporozumień przy składaniu wniosku o warunki zabudowy, zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą. Pozwoli to uniknąć Państwu wielu nerwów, czasu oraz kosztów.

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Różnice pomiędzy warunkami zabudowy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Warunki zabudowy a MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) są dwoma różnymi instrumentami planowania przestrzennego, stosowanymi w różnych kontekstach. Oto krótka różnica między nimi:

Warunki zabudowy:

Warunki zabudowy to bardziej szczegółowe przepisy i wytyczne dotyczące konkretnej działki lub nieruchomości. Są one często wydawane przez organy administracji (np. urząd miasta lub gminy) w celu określenia szczegółowych warunków, które muszą być spełnione przy planowaniu i realizacji konkretnej inwestycji na danej działce. Warunki zabudowy dotyczą zwykle parametrów technicznych, takich jak wysokość budynków, kształt działki, minimalne odległości od granic działki, zagospodarowanie terenu, itp. Stanowią one jedno z narzędzi, które umożliwiają kontrolę i regulację projektów inwestycyjnych w ramach obowiązujących przepisów planistycznych. Warunki zabudowy są zazwyczaj wydawane na prośbę Inwestora w momencie w którym na działce nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

MPZP jest kompleksowym dokumentem planistycznym, który określa zasady i wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Jest on opracowywany przez właściwe organy planistyczne (np. urząd miasta lub gminy) i uchwalany przez radę miasta lub gminy. MPZP obejmuje zazwyczaj większy obszar i uwzględnia różne aspekty, takie jak przeznaczenie terenu, zasady zabudowy, infrastruktura, ochrona środowiska, układ komunikacyjny itp. MPZP jest obowiązującym dokumentem, który reguluje zagospodarowanie terenu na dłuższy okres czasu. Dowiedz się więcej temat: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Podsumowując, warunki zabudowy są bardziej szczegółowymi przepisami, które dotyczą konkretnej działki lub nieruchomości, podczas gdy  MPZP jest ogólnym dokumentem planistycznym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego dla większego obszaru.

 
Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę. 

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę to dwa odrębne dokumenty związane z procesem budowlanym, choć często są ze sobą powiązane.

Warunki zabudowy to decyzja administracyjna wydana przez odpowiedni organ administracji publicznej (najczęściej urząd miasta lub gminy). Określają one szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i budowy na danym obszarze, takie jak przeznaczenie terenu, parametry zabudowy, infrastruktura techniczna itp. Warunki zabudowy stanowią podstawę do przygotowania projektu inwestycyjnego, który musi być zgodny z określonymi wymogami.

Pozwolenie na budowę natomiast to dokument wydawany przez odpowiedni organ administracji publicznej (np. urząd miasta lub gminy) na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę jest
formalnym zezwoleniem na rozpoczęcie prac budowlanych i jest wydawane po spełnieniu określonych warunków, w tym również po uwzględnieniu warunków zabudowy. W pozwoleniu na budowę określa się między innymi zakres i charakter prac budowlanych, termin ich wykonania, wymogi techniczne, zabezpieczenia,
nadzór budowlany itp.

Warunki zabudowy są zazwyczaj wymaganym etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, inwestor musi przygotować projekt inwestycyjny uwzględniający warunki zabudowy i przedstawić go do oceny i zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji publicznej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy, inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Jak sprawdzić warunki zabudowy dla danej działki?

 

Warunki zabudowy są wydawane dla danej działki na wniosek zainteresowanej osoby. W momencie chęci zakupu danej nieruchomości warto sprawdzić czy na działce istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:
Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Warunki zabudowy – oferta biura OBA Architekci

 

Jesteśmy biurem architektonicznym, które od lat pomaga Inwestorom uzyskiwać w sprawny sposób warunki zabudowy. Oferujemy profesjonalną usługę związaną z całym procesem uzyskiwania warunków zabudowy. Nasza oferta obejmuje:

 1. Wysłanie do klienta wstępnej ankiety do wypełnienia: Dzięki podstawowym pytaniom, które pojawiają się w ankiecie, jesteśmy w stanie na wstępie sprecyzować oczekiwania naszych klientów dotyczących przewidywanych działań na działce. Ankieta pozwala nam opracować w precyzyjny sposób wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o warunki zabudowy. 
 2. Ocena możliwości wystąpienia o warunki zabudowy: Na tym etapie oceniamy możliwości wystąpienia o takie warunki zabudowy jak przewiduje nasz klient. Bierzemy pod uwagę sąsiednie działki i zabudowę. Analizujemy układ budynków, gabaryty, kształt dachów, powierzchnie zabudowę itp. aby zminimalizować szanse zmiany przez urząd, wytycznych przedstawionych we wniosku o warunki zabudowy. 
 3. Wniosek o warunki przyłączenia: Zawsze przed uzyskaniem warunków zabudowy należy uzyskać oficjalną zgodę lub odmowę na następujące media takie jak: woda, kanalizacja, prąd, gaz. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu takich dokumentów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z artykułem: warunki przyłączenia do sieci.
 4. Opracowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Na tym etapie opracowujemy kompletny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Całość udostępniona jest dla naszego klienta w celu akceptacji lub naniesienia ewentualnych poprawek. 
 5. Złożenie kompletu dokumentów we właściwych jednostkach administracyjnych: Po akceptacji klienta, dokumenty składane są do urzędu. Inwestor otrzymuje wszystkie oficjalne potwierdzenia składanej dokumentacji do urzędu. 
 6. Reprezentacja przed organami administracji: W naszej roli reprezentujemy Klienta, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Cała korespondencja oraz kontakt mailowy jest archiwizowany w celu kontrolowania prac urzędowych w czasie. 
 7. Monitorowanie postępowania: Zapewniamy ciągłe monitorowanie postępowania administracyjnego i informowanie Klienta o kolejnych etapach i terminach w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Klient po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o warunki zabudowy, otrzymuje cotygodniowy raport związany z postępowaniem.  

PKT. 10
Łączny koszt za przygotowanie wniosku o warunki zabudowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynosi: 3 000 zł (netto) + koszty z pkt. 3 (uzyskanie warunków przyłączenia) 

 

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,

   

 • Miejscowość w której zlokalizowana jest działka dla której przewidziana jest uzyskanie warunków zabudowy, 
 • Numer działki dla której przewidziane jest uzyskanie warunków zabudowy.  

Nasz zespół składa się z doświadczonych architektów, inżynierów i prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat polskiego prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, skrupulatności i zaangażowaniu, pomagamy naszym Klientom osiągnąć sukces w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli szukacie Państwo rzetelnego biura architektonicznego, które jest w stanie uzyskać warunki zabudowy dla danej działki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Uzyskanie warunków zabudowy wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju. 

Termin złożenia wniosku o warunki zabudowy: 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia prac w momencie uzyskania warunków przyłączenia, 

Średni, przewidywany czas uzyskania warunków zabudowy: 6 miesięcy od dnia dnia złożenia wniosku o warunki zabudowy. 

Płatności: 50% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 50% kwoty opisanej w PKT. 10 po uzyskaniu warunków zabudowy.  

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

 

Kto może wystąpić o wydanie warunków zabudowy?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może złożyć osoba fizyczna lub prawna, która posiada interes prawny związany z planowaną inwestycją na danej działce. Oto kilka przykładów, kto może wystąpić o wydanie warunków zabudowy:

 1. Właściciel działki: Osoba fizyczna lub prawna, która jest formalnym właścicielem danej działki, może złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy w celu realizacji inwestycji na tej działce.
 2. Posiadacz wieczysty: Osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawa do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy o wieczyste użytkowanie, może wystąpić o wydanie warunków zabudowy.
 3. Użytkownik wieczysty: Jeżeli działka jest objęta użytkowaniem wieczystym, użytkownik wieczysty może złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.
 4. Współwłaściciel działki: Jeśli działka należy do kilku współwłaścicieli, każdy z nich może wystąpić o wydanie warunków zabudowy w imieniu wszystkich współwłaścicieli lub we własnym imieniu.
 5. Inwestor z umową: Osoba fizyczna lub prawna, która posiada umowę z właścicielem działki na przeprowadzenie inwestycji, może wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Przykładem może być deweloper, który nabył prawo do realizacji projektu na danej działce.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy może być złożony przez właściciela działki lub przez biuro architektoniczne, które uzyskało odpowiednie upoważnienie od właściciela do reprezentowania go w tej sprawie. 

 

Co powinien zawierać wniosek o warunki zabudowy?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  powinien zawierać odpowiednie dokumenty i informacje dotyczące planowanej inwestycji. Oto kilka elementów, które zazwyczaj powinny być zawarte w wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: Wniosek powinien zawierać pełne dane osobowe lub nazwę i adres firmy wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, należy podać numer PESEL (lub serię i numer dowodu osobistego), a jeśli jest to osoba prawna, należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 2. Opis planowanej inwestycji: Wniosek powinien zawierać opis planowanej zabudowy lub budowy, obejmujący rodzaj budynku lub obiektu, ich przeznaczenie (np. mieszkalne, usługowe, przemysłowe) oraz przewidywane parametry (np. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji).
 3. Opis działki: Należy podać dokładne dane dotyczące działki, na której planowana jest inwestycja, takie jak numer działki, adres, powierzchnia, numery ewidencyjne geodezyjne, informacje o jej położeniu w obrębie gminy, itp.
 4. Plan zagospodarowania terenu: Wniosek powinien zawierać mapy, plany lub schematy przedstawiające planowany układ zagospodarowania terenu, wraz z zaznaczeniem projektowanej zabudowy, miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych itp.

 5. Dokumenty techniczne: Wraz z wnioskiem czasami należy dołączyć dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
 6. Opłaty administracyjne: Wniosek powinien być poprzedzony wniesieniem opłaty administracyjnej, której wysokość ustalana jest przez właściwy organ administracji publicznej.

Powyższe elementy stanowią ogólny zarys informacji, które powinny być zawarte w wniosku o wydanie warunków zabudowy. W praktyce, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów i informacji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i urzędów miast lub gmin. Dlatego zawsze warto zlecić złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla doświadczonego biura architektonicznego. Pomoże to w uniknięciu wielu nerwów,  czasu oraz niepotrzebnych kosztów.  

 

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Gdzie składany jest wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składany jest w odpowiednim organie administracji publicznej. W zależności od lokalizacji działki i przepisów obowiązujących w danej gminie lub mieście, wniosek może być składany w jednym z następujących miejsc:

 1. Urząd Miasta lub Gminy: W większości przypadków wniosek o warunki zabudowy składa się w urzędzie miasta lub gminy, który posiada jurysdykcję nad obszarem, na którym znajduje się działka. W tym urzędzie znajduje się Wydział Architektury, Urbanistyki lub Inwestycji, który zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Urząd Marszałkowski: W przypadku większych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub gdy działka znajduje się w obszarze chronionym, wniosek o warunki zabudowy może być składany w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim.

 

Ile kosztuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

W przypadku ustalenia warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego, wnioskodawca nie będzie zmuszony do dokonania płatności za wydanie decyzji. Opłaty skarbowej nie płacą także:

 • organizacje pożytku publicznego, 
 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • jednostki budżetowe.

Opłaty skarbowej nie zapłacą także właściciel oraz użytkownicy wieczyści gruntów.
W pozostałych przypadkach, podmioty a w szczególności osoby trzecie, które nie są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, za wydanie decyzji warunków zabudowy zapłacą 598 zł.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

 

Teoretycznie urząd na wydanie warunków zabudowy ma 2 miesiące. Zazwyczaj jednak wydłuża się to do 4 a nawet 6 miesięcy. Jest to spowodowane tym, że urząd warunki zabudowy musi jednocześnie uzgodnić z kilkoma organami jednocześnie. W większości przypadków wygląda to tak, że warunki zabudowy są wystawiane około 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Jak długo jest ważna decyzja o warunkach zabudowy? 

 

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest bezterminowo. Nie jest określony czas, w jakim dana decyzja obowiązuje. Są jednak pewne sytuacje w których decyzja o warunkach zabudowy traci swą ważność. Są to min sytuacje w których:

 • Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę.
 • Został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla danej działki. 
 
Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy. 

 

W Polsce istnieje możliwość odwołania się od decyzji o warunkach zabudowy. Procedura odwoławcza regulowana jest przepisami prawa administracyjnego, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Aby złożyć odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy, należy spełnić określone warunki i przestrzegać określonych terminów. Oto ogólny zarys procedury odwoławczej:

 1. Termin: Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Organ odwoławczy: Odwołanie składa się do organu administracji publicznej wyższego stopnia, który rozpatruje sprawę na drodze administracyjnej.
 3. Forma i treść odwołania: Odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać następujące informacje: dane strony odwołującej, wskazanie decyzji, od której się odwołuje, wskazanie przepisów prawa naruszonych przez decyzję, uzasadnienie odwołania oraz żądania strony odwołującej.
 4. Postępowanie odwoławcze: Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w tej sprawie. Może zdecydować o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy.
 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy no nowego właściciela działki.

 

Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy konkretnej działki i jest związana z jej właścicielem. Jeśli działka zostanie sprzedana lub przeniesiona na nowego właściciela, to decyzja o warunkach zabudowy nie
przenosi się automatycznie na nowego nabywcę. Nowy właściciel będzie musiał złożyć odrębny wniosek w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na swoje nazwisko.

Procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przez nowego właściciela będzie podobna do standardowego procesu. Nowy właściciel będzie musiał złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu, dostarczyć wymaganą dokumentację i spełnić warunki określone w prawie budowlanym. Decyzja zostanie wydana na podstawie oceny wniosku i spełnienia wymagań prawnych. Nowy właściciel we wniosku powinien zawrzeć, że zgadza się na przyjęcie wszystkich warunków przedstawionych w decyzji. Powinien przedłożyć także dokument w którym będzie przedstawiony jako właściciel działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy. 

Warto również pamiętać, że w przypadku przeniesienia własności działki, nowy właściciel może skonsultować się z poprzednim właścicielem w celu uzyskania informacji i dokumentacji związanej z decyzją o warunkach zabudowy, co może ułatwić proces ubiegania się o nową decyzję. Jednak formalnie decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana na podstawie wniosku nowego właściciela i aktualnych warunków.

 

Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:

Warunki zabudowy – oferta biura OBA Architekci

 

Jesteśmy biurem architektonicznym, które od lat pomaga Inwestorom uzyskiwać w sprawny sposób warunki zabudowy. Oferujemy profesjonalną usługę związaną z całym procesem uzyskiwania warunków zabudowy. Nasza oferta obejmuje:

 1. Wysłanie do klienta wstępnej ankiety do wypełnienia: Dzięki podstawowym pytaniom, które pojawiają się w ankiecie, jesteśmy w stanie na wstępie sprecyzować oczekiwania naszych klientów dotyczących przewidywanych działań na działce. Ankieta pozwala nam opracować w precyzyjny sposób wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o warunki zabudowy. 
 2. Ocena możliwości wystąpienia o warunki zabudowy: Na tym etapie oceniamy możliwości wystąpienia o takie warunki zabudowy jak przewiduje nasz klient. Bierzemy pod uwagę sąsiednie działki i zabudowę. Analizujemy układ budynków, gabaryty, kształt dachów, powierzchnie zabudowę itp. aby zminimalizować szanse zmiany przez urząd, wytycznych przedstawionych we wniosku o warunki zabudowy. 
 3. Wniosek o warunki przyłączenia: Zawsze przed uzyskaniem warunków zabudowy należy uzyskać oficjalną zgodę lub odmowę na następujące media takie jak: woda, kanalizacja, prąd, gaz. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu takich dokumentów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z artykułem: warunki przyłączenia do sieci.
 4. Opracowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Na tym etapie opracowujemy kompletny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Całość udostępniona jest dla naszego klienta w celu akceptacji lub naniesienia ewentualnych poprawek. 
 5. Złożenie kompletu dokumentów we właściwych jednostkach administracyjnych: Po akceptacji klienta, dokumenty składane są do urzędu. Inwestor otrzymuje wszystkie oficjalne potwierdzenia składanej dokumentacji do urzędu. 
 6. Reprezentacja przed organami administracji: W naszej roli reprezentujemy Klienta, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Cała korespondencja oraz kontakt mailowy jest archiwizowany w celu kontrolowania prac urzędowych w czasie. 
 7. Monitorowanie postępowania: Zapewniamy ciągłe monitorowanie postępowania administracyjnego i informowanie Klienta o kolejnych etapach i terminach w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Klient po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o warunki zabudowy, otrzymuje cotygodniowy raport związany z postępowaniem.  

PKT. 10
Łączny koszt za przygotowanie wniosku o warunki zabudowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynosi: 3 000 zł (netto) + koszty z pkt. 3 (uzyskanie warunków przyłączenia) 

 

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,

   

 • Miejscowość w której zlokalizowana jest działka dla której przewidziana jest uzyskanie warunków zabudowy, 
 • Numer działki dla której przewidziane jest uzyskanie warunków zabudowy.  

Nasz zespół składa się z doświadczonych architektów, inżynierów i prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat polskiego prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, skrupulatności i zaangażowaniu, pomagamy naszym Klientom osiągnąć sukces w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli szukacie Państwo rzetelnego biura architektonicznego, które jest w stanie uzyskać warunki zabudowy dla danej działki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Uzyskanie warunków zabudowy wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju. 

Termin złożenia wniosku o warunki zabudowy: 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia prac w momencie uzyskania warunków przyłączenia, 

Średni, przewidywany czas uzyskania warunków zabudowy: 6 miesięcy od dnia dnia złożenia wniosku o warunki zabudowy. 

Płatności: 50% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 50% kwoty opisanej w PKT. 10 po uzyskaniu warunków zabudowy.  

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

 
Oferta biura OBA Architekci na złożenie wniosku o warunki zabudowy. Kliknij poniższy link:
  Add a header to begin generating the table of contents