Projekt wykonawczy a projekt budowlany

projekt domu, przekrój konstrukcyjny, rysunek techniczny

Spis treści:

Projekt wykonawczy w odróżnieniu od  projektu budowlanego nie stanowi elementu koniecznego do przedłożenia w jednostce administracyjnej architektoniczno-budowlanej, ani w organie nadzoru budowlanego. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w trakcie procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy pamiętać, że projekt wykonawczy nie jest tożsamy z projektem technicznym. 

Przedmiotowy projekt nie jest wymagany prawnie przy większości inwestycji budowlanych. Jego wykonanie jednak bardzo usprawnia proces realizacji i pozwala uniknąć problemów na budowie. W przypadku projektu i budowy domu jednorodzinnego nie ma potrzeby wykonywania pełnego projektu wykonawczego, który będzie zawierał wszystkie branże. Zasadniczo im większa inwestycja, tym widnieje większa potrzeba wykonania projektu wykonawczego. 

W poniższym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące omawianego projektu. Zapraszamy do lektury!

Projekt budowlany a projekt wykonawczy – jakie są różnice

Projekt wykonawczy stanowi opracowanie szczegółowe, które zawiera informacje uzupełniające projekt budowlany. Projekt wykonawczy jest wymagany jako element dokumentacji projektowej, kiedy inwestycja realizowana jest ze środków publicznych. Szczegółowy zakres i formę projektu wykonawczego określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych i powiązane rozporządzenia.

Poniżej przekrój przez schody w zakresie projektu technicznego, czyli części projektu budowlanego, oraz schody z projektu wykonawczego z określonym zbrojeniem.

Definicja projekty wykonawczego według Prawa Zamówień Publicznych

Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego. Zakres i stopień dokładności musi umożliwić wykonanie niezbędnych do przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Informacje zawarte w opracowaniu projektu wykonawczego

Opracowanie powinno zawierać rozwiązania w formie opisu i rysunków, które pozwolą na wycenę inwestycji budowlanej i jej zrealizowanie. Zakres informacji, które zawiera opracowanie, zależy od indywidualnych warunków i potrzeb danej inwestycji, działki oraz terenu

Projekt zawiera rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe, detale architektoniczne, projekt sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego w sposób bardziej szczegółowy niż w projekcie budowlanym. Opracowanie musi być przygotowane przez uprawnionego inżyniera zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

W odróżnieniu od projektu budowlanego w treści danego opracowania znajdują się informacje dotyczące robót budowlanych w uszczegółowionym zakresie. Są to dane o przygotowaniu terenu pod budowę, opis robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, robót instalacyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Poniżej rysunki projektu wykonawczego z zakresu opracowania branży sanitarnej. Rysunki przedstawiają rozwiązania i układ instalacji wentylacji mechanicznej.

Spis elementów projektu

Gotowe opracowanie może zawierać rozwiązania różnych branż. W takim przypadku dokumentacja zapewne zostanie podzielona na części odpowiadające poszczególnym branżom; konstrukcyjnej i instalacyjnym. Zazwyczaj zebranie wszystkich części w jedną, kompletną całość stanowi pracę architekta koordynującego. 

Wymagania dotyczące formy opracowania przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. Rozumie się przez to zastosowanie podziału na stałe części projektu, którymi są strona tytułowa, spis treści, część opisowa, część rysunkowa oraz załączniki w tym oświadczenia uprawnionych projektantów.

Projekt wykonawczy konstrukcji

Standardowym działaniem jest opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji, a szczególnie rysunków konstrukcyjnych, przy większości projektowanych obiektach budowlanychNa podstawie tego projektu można zrealizować roboty budowlane danej inwestycji. Konstrukcja podstawowa jest najważniejszym elementem budowlanym obiektu. Nie można ryzykować wystąpieniem katastrofy budowlanej, konstrukcję powinno się realizować na podstawie wykonanego projektu wykonawczego, który określa poszczególne elementy konstrukcyjne na podstawie wykonanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Poniżej przykład rysunku rysunku z wykonawczej dokumentacji projektowej, który przedstawia zaprojektowane zbrojenie belek konstrukcyjnych.