Projekt nowego MPZP dla danego terenu

Nowy MPZP

Projekt nowego MPZP dla danego terenu – jak tego dokonać? Od czego zacząć w momencie podjęcia decyzji dotyczącej uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te i wiele więcej informacji uzyskasz w tym artykule. 

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:
Spis treści:

Projekt nowego MPZP dla danego terenu to duże wyzwanie dla Inwestora a także dla biura architektonicznego. Ilość informacji jakie należy zawrzeć w takim projekcie jest ogromna. Jak napisać nowy MPZP? Jakie są koszty takich działań? Kto może napisać nowy plan miejscowy? Czytaj dalej aby dowiedzieć się więcej. 

W tym wpisie znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu związanego z opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Informacjami te są zbiorem ponad 12 letniego doświadczenia naszego biura architektonicznego, które na co dzień pomaga Inwestorom w opracowaniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów na których MPZP jeszcze nie obowiązuje. Życzymy udanej lektury! 

Co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument planistyczny, który określa zasady zagospodarowania i użytkowania terenów na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, takiej jak gmina, miasto czy powiat. MPZP ma na celu uregulowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zasad dotyczących lokalizacji i funkcji terenów, a także ustalenie warunków zabudowy, sieci infrastruktury oraz ochrony środowiska.

MPZP może zawierać m.in. następujące elementy:

 1. Strefy funkcjonalne: MPZP definiuje różne strefy funkcjonalne na obszarze objętym planem, takie jak strefy mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rekreacyjne czy rolnicze. Określa się w nich przeznaczenie terenu oraz dopuszczalne rodzaje działalności.
 2. Parametry zabudowy: MPZP określa parametry i zasady zabudowy dla poszczególnych terenów. Może to obejmować m.in. wysokość budynków, minimalne i maksymalne wskaźniki zagęszczenia zabudowy, minimalne wymagania dotyczące terenów zielonych, warunki komunikacyjne itp.
 3. Infrastruktura techniczna: MPZP reguluje kwestie związane z infrastrukturą techniczną, taką jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, drogi czy ścieżki rowerowe. Określa się przebieg tras infrastrukturalnych i ich związki z zagospodarowaniem terenu.
 4. Ochrona środowiska: MPZP uwzględnia również zasady ochrony środowiska, takie jak ochrona terenów zieleni, zadrzewień, cieków wodnych, obszarów cennych przyrodniczo czy kulturowo. W planie mogą być również określone restrykcje dotyczące działań, które mogą wpływać negatywnie na środowisko.
 5. Planowane inwestycje: MPZP może uwzględniać planowane inwestycje publiczne, takie jak budowa dróg, szkół, placów zabaw, parków czy obiektów sportowych. Te informacje mają na celu koordynację rozwoju infrastruktury publicznej z zagospodarowaniem przestrzennym.

MPZP jest ważnym instrumentem regulującym rozwój przestrzenny danego obszaru. Przedsiębiorcy, deweloperzy, właściciele nieruchomości i mieszkańcy muszą się z nim zgodzić i przestrzegać jego zapisów podczas realizacji projektów budowlanych czy inwestycji na danym terenie. MPZP jest ustalany przez organy samorządowe, a proces jego opracowania jest otwarty na udział społeczności lokalnej i konsultacje publiczne, aby uwzględnić różne interesy i potrzeby społeczności lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w celu zapoznania się ze szczegółami związanymi z MPZP.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Na czym polega stworzenie nowego MPZP?

 

Stworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenów, na których jeszcze nie obowiązuje żaden plan, jest kompleksowym procesem. Oto ogólne kroki, które mogą być podejmowane w celu stworzenia nowego MPZP:

 1. Inicjacja procesu: Proces tworzenia nowego MPZP może być inicjowany przez różne podmioty, takie jak gmina, inwestor, społeczność lokalna lub administracja publiczna. Istotne jest ustalenie potrzeby stworzenia planu dla konkretnego obszaru i uzyskanie zgody właściwych organów na rozpoczęcie procesu.
 2. Analiza i diagnoza: Na początku procesu przeprowadza się analizę i diagnozę terenu, uwzględniając m.in. jego potencjał rozwojowy, istniejącą infrastrukturę, środowisko, cele społeczno-gospodarcze, zasoby naturalne itp. Ta analiza stanowi podstawę do określenia celów, zasad i założeń planu.
 3. Konsultacje społeczne: Ważnym elementem procesu tworzenia MPZP jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają na celu uwzględnienie opinii i uwag mieszkańców, organizacji społecznych i innych zainteresowanych stron. Konsultacje mogą obejmować spotkania, ankietowanie, dyskusje publiczne i inne formy dialogu.
 4. Opracowanie projektu planu: Na podstawie analizy terenu i zgromadzonych informacji, opracowywany jest projekt planu, który zawiera m.in. zapisy dotyczące przeznaczenia terenu, sposobu zagospodarowania, parametrów zabudowy, infrastruktury, ochrony środowiska itp. W tym etapie konieczne jest uwzględnienie przepisów prawa, planów strategicznych i innych obowiązujących dokumentów.
 5. Opinie i uzgodnienia: Projekt planu podlega ocenie i uzgodnieniom przez różne instytucje i służby, takie jak służby ochrony środowiska, zarządzające infrastrukturą, instytucje naukowe itp. W tym procesie uwzględniane są ich uwagi i zalecenia, a projekt planu może być dostosowywany w zależności od tych opinii.
 6. Uchwalenie planu: Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, projekt planu jest przedstawiany do uchwalenia przez właściwy organ, zazwyczaj jest to Rada Gminy. Organ ten podejmuje decyzję o uchwaleniu planu jako obowiązującego dokumentu, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.
 7. Obwieszczenie i wprowadzenie w życie: Po uchwaleniu planu, organ ogłasza obwieszczenie, które informuje o wprowadzeniu planu w życie. MPZP staje się obowiązującym dokumentem, który reguluje zagospodarowanie przestrzenne danego obszaru.

Proces tworzenia nowego MPZP jest złożony i może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od skali i złożoności planowanego obszaru. Ważne jest uwzględnienie przepisów prawnych, procedur administracyjnych, analizy i konsultacji społecznych, a także współpracy z odpowiednimi instytucjami i służbami, aby zapewnić rzetelne i kompleksowe opracowanie planu.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Kiedy jest możliwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Napisanie nowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym jeszcze żaden plan nie został uchwalony, jest możliwe wtedy, gdy istnieje potrzeba uregulowania i określenia zasad zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. W praktyce, proces ten może zostać zainicjowany w różnych sytuacjach, takich jak:

 1. Rozwój planowany przez gminę: Gmina może podjąć inicjatywę stworzenia nowego planu zagospodarowania, jeśli planuje rozwój danego obszaru, chce uregulować sposoby jego zagospodarowania lub zapewnić zgodność z celami rozwoju gminy.
 2. Inwestycje prywatne: Inwestorzy prywatni, którzy posiadają teren bez obowiązującego planu zagospodarowania, mogą zainicjować proces tworzenia planu w celu uregulowania sposobu zagospodarowania tego terenu zgodnie z ich planami inwestycyjnymi.
 3. Zgłoszenie społeczne: Społeczność lokalna może zgłosić potrzebę stworzenia planu zagospodarowania dla danego obszaru, jeśli istnieje duże zainteresowanie rozwojem tego terenu lub obawy dotyczące nieuregulowanego zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania dla danego obszaru, proces tworzenia nowego planu rozpoczyna się od inicjacji przez odpowiedni organ gminy lub inicjatora, takiego jak inwestor lub społeczność lokalna. Następnie przeprowadza się analizę i diagnozę terenu, konsultacje społeczne, opracowanie projektu planu, uzgodnienia i procedury administracyjne, aż do uchwalenia planu przez właściwy organ gminy.

Warto pamiętać, że procedury i wymagania dotyczące tworzenia nowego planu zagospodarowania mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i procedur w danej gminie. W przypadku konkretnego obszaru, zaleca się skonsultować z odpowiednim urzędem gminy lub organem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości napisania nowego planu dla tego terenu.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Jak złożyć wniosek o uchwalenie nowego MPZP?

 

Aby złożyć wniosek o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), należy podjąć następujące kroki:

 1. Przygotowanie dokumentacji: Należy przygotować kompletną dokumentację, która jest wymagana przez właściwe przepisy i procedury. W zależności od lokalnych wymagań, dokumentacja może obejmować m.in. wniosek o uchwalenie planu, uzasadnienie, projekt planu w formie graficznej i tekstowej, mapy, analizy, ekspertyzy itp. Należy sprawdź lokalne przepisy lub skonsultować się z odpowiednim urzędem gminy, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dokumenty są wymagane.
 2. Złożenie wniosku: Po opracowaniu kompletnej dokumentacji należy złożyć wniosek o uchwalenie MPZP w odpowiednim urzędzie gminy. Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Należy upewnić się, że wniosek jest kompletny i zgodny z lokalnymi wymogami.
 3. Opłaty: Na tym etapie powinno się sprawdzić, czy wniosek o uchwalenie nowego MPZP wymaga wpłaty opłat administracyjnych. W niektórych przypadkach, składanie wniosku może wiązać się z pewnymi kosztami, które należy uiścić w określonym czasie i sposób. Należy upewnić się, że wnioskowane opłaty zostały uregulowane zgodnie z wymogami gminy.
 4. Procedura administracyjna: Po złożeniu wniosku, przystępuje się do procedury administracyjnej, która może obejmować ocenę dokumentacji, przeprowadzenie uzgodnień, konsultacje społeczne oraz inne niezbędne czynności. W tym czasie organ odpowiedzialny przeprowadzi analizę wniosku i ocenia jego zgodność z obowiązującymi przepisami i planami strategicznymi.
 5. Decyzja w sprawie uchwalenia MPZP: Po zakończeniu procedury administracyjnej, organ podejmuje decyzję w sprawie uchwalenia MPZP. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany i spełni wszystkie wymagania, organ wyda decyzję o uchwaleniu planu. Decyzja może być również uzasadniona i może zawierać ewentualne warunki lub zalecenia.

Warto pamiętać, że procedury i wymagania mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów, dlatego istotne jest skonsultowanie się z odpowiednim urzędem gminy lub organem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w danej lokalizacji. W przypadku skomplikowanych lub większych projektów, może być konieczne skorzystanie z pomocy specjalistów takich jak biuro architektoniczne, aby zapewnić kompletność i profesjonalizm składanych dokumentów.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Dlaczego tworzy się nowe planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego są tworzone z różnych powodów, związanych z potrzebami rozwoju i regulacji danego obszaru. Oto kilka głównych powodów, dla których tworzy się nowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 1. Organizacja przestrzeni: Plany zagospodarowania przestrzennego mają na celu zorganizowanie i uregulowanie sposobu zagospodarowania danego obszaru. Tworzenie nowych planów umożliwia strategiczne i spójne podejście do rozmieszczenia zabudowy, infrastruktury, terenów zielonych, dróg, stref przemysłowych, usług publicznych itp. Plany te pomagają w tworzeniu estetycznej, funkcjonalnej i zrównoważonej przestrzeni.
 2. Zrównoważony rozwój: Nowe plany zagospodarowania przestrzennego często są tworzone w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszaru. Zawierają zapisy dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów, planowania transportu, efektywności energetycznej, ochrony przyrody i innych aspektów związanych z zrównoważonym rozwojem. Poprzez uwzględnienie tych czynników, plany te mogą minimalizować negatywny wpływ rozwoju na środowisko i jednocześnie wspierać jego trwałość.
 3. Efektywność i racjonalne zagospodarowanie: Nowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą być również tworzone w celu zwiększenia efektywności i racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Poprzez odpowiednie określenie przeznaczenia terenów, parametrów zabudowy, organizacji komunikacji i infrastruktury, plany te mogą przyczynić się do optymalnego wykorzystania terenów, minimalizacji kosztów infrastrukturalnych i zapewnienia funkcjonalności dla mieszkańców.
 4. Rozwój gospodarczy: Tworzenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego często wiąże się z planami rozwoju gospodarczego danego obszaru. Wprowadzenie odpowiednich stref dla przemysłu, handlu, usług czy inwestycji może przyciągnąć inwestorów i stymulować rozwój lokalnej gospodarki. Plany te mogą również uwzględniać tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie dla przedsiębiorczości i rozwój infrastruktury wspierającej gospodarkę.
 5. Uproszczenie procedur i regulacji: Nowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą mieć na celu uproszczenie procedur administracyjnych i regulacji związanych z inwestycjami i działalnością gospodarczą. Poprzez klarowne określenie zasad i wytycznych, plany te mogą ułatwić proces uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych, co sprzyja rozwojowi i inwestycjom.

Warto zauważyć, że cele tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą się różnić w zależności od lokalnych uwarunkowań, potrzeb społecznych, priorytetów rozwojowych i wymagań prawnych. Ostateczne decyzje w sprawie tworzenia nowych planów podejmowane są przez właściwe organy administracyjne, z uwzględnieniem konsultacji społecznych i ekspertyz.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Ile czasu trwa rozpatrywanie nowego MPZP dla danego terenu?

 

Czas rozpatrywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być różny i zależy od wielu czynników. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od skali planu, złożoności obszaru, liczby zaangażowanych stron, procedur administracyjnych i ewentualnych kontrowersji związanych z planowanymi zmianami. 

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na czas rozpatrywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Skala i złożoność planu: Im większy obszar objęty planem i im bardziej skomplikowane są zagadnienia związane z jego zagospodarowaniem, tym dłuższy może być proces rozpatrywania. W przypadku dużych planów, które obejmują wiele terenów i wymagają szczegółowych analiz, konsultacji i ekspertyz, czas trwania procesu może być znacznie dłuższy.
 2. Procedury administracyjne: Procedury administracyjne, takie jak analiza dokumentacji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, uzgodnienia z różnymi instytucjami i organami, mogą znacząco wpływać na czas rozpatrywania planu. W zależności od lokalnych przepisów i wymogów, procedury te mogą być bardziej lub mniej skomplikowane i czasochłonne.
 3. Konsultacje społeczne i opinie publiczne: W przypadku nowych planów zagospodarowania przestrzennego często przeprowadza się konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy, społeczność lokalna i zainteresowane strony mają możliwość zgłaszania uwag i opinii dotyczących planowanych zmian. Proces zbierania opinii i analizowania uwag może dodatkowo wydłużyć czas rozpatrywania planu.
 4. Kontrowersje i spory: Jeśli planowane zmiany w planie wywołują kontrowersje lub spory, proces rozpatrywania może się wydłużyć. Konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych analiz, mediacji lub rozstrzygnięć, aby osiągnąć porozumienie i rozwiązać ewentualne spory.
 5. Efektywność administracji: Efektywność i organizacja pracy administracji lokalnej mogą mieć wpływ na czas rozpatrywania planu. Czasami obciążenie pracą, brak zasobów ludzkich czy zbyt małe doświadczenie w obszarze planowania przestrzennego mogą wydłużyć czas trwania procesu.

Ważne jest również uwzględnienie, że procedury związane z planowaniem przestrzennym są uregulowane przez prawo. Dlatego też, dokładny czas trwania procesu rozpatrywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można ustalić poprzez skonsultowanie się z odpowiednim urzędem gminy lub doświadczonym biurem architektonicznym.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Akceptacja lub odmowa nowego MPZP

Po procesie rozpatrywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ odpowiedzialny podejmuje decyzję w sprawie akceptacji lub odmowy planu. Decyzja ta jest wydawana na podstawie przepisów prawa oraz uwzględnia analizę i ocenę zgromadzonej dokumentacji, uwag i opinii społecznych, a także innych istotnych czynników.

 1. Akceptacja planu: Jeśli nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego spełnia wszystkie wymagane kryteria i zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi dokumentami strategicznymi, organ odpowiedzialny może wydać decyzję o jego akceptacji. Decyzja ta może zawierać zatwierdzenie planu w całości lub wraz z określonymi warunkami i zaleceniami, które należy spełnić przed jego wdrożeniem.
 2. Odmowa planu: Jeśli nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie spełnia określonych wymagań lub jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, organ odpowiedzialny może wydać decyzję o jego odmowie. Decyzja taka musi być uzasadniona i może zawierać informacje na temat naruszeń, które skutkują odmową oraz ewentualne wskazówki dotyczące poprawek lub dalszych działań.

W przypadku odmowy planu, istnieje możliwość odwołania się od decyzji organu administracyjnego do właściwego sądu administracyjnego. Osoba lub podmiot zainteresowany może skorzystać z tego środka prawnego w celu przedstawienia argumentów na poparcie swojego stanowiska i ewentualnego zaskarżenia decyzji odmownej.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:

Opracowanie nowego MZPZ – oferta biura OBA Architekci

Jesteśmy biurem architektonicznym, które od lat pomaga Inwestorom w opracowywaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy profesjonalną usługę związaną z całym procesem opracowania nowego MPZP. Nasza oferta obejmuje:

 1. Wysłanie do klienta wstępnej ankiety do wypełnienia: Dzięki podstawowym pytaniom, które pojawiają się w ankiecie, jesteśmy w stanie na wstępie sprecyzować oczekiwania naszych klientów dotyczących przewidywanych działań związanych z opracowaniem nowego MPZP. Ankieta pozwala nam opracować w precyzyjny sposób wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o uchwalenie nowego MPZP na danym terenie.
 2. Analiza studium: Najważniejszym etapem jest analiza tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument nadrzędny nad planem miejscowym i nowe MPZP należy dostosować na podstawie analizy studium.
 3. Opracowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Na tym etapie opracowujemy kompletny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Całość udostępniona jest dla naszego klienta w celu akceptacji lub naniesienia ewentualnych poprawek.
  Złożenie kompletu dokumentów we właściwych jednostkach administracyjnych: Po akceptacji klienta, dokumenty składane są do urzędu. Inwestor otrzymuje wszystkie oficjalne potwierdzenia składanej dokumentacji do urzędu.
 4. Reprezentacja przed organami administracji: W naszej roli reprezentujemy Klienta, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Cała korespondencja oraz kontakt mailowy jest archiwizowany w celu kontrolowania prac urzędowych w czasie.
 5. Monitorowanie postępowania: Zapewniamy ciągłe monitorowanie postępowania administracyjnego i informowanie Klienta o kolejnych etapach i terminach w procesie uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Klient po pięciu miesiącach od złożenia wniosku o uchwalenie nowego MPZP, otrzymuje cotygodniowy raport związany z postępach w danej sprawie.

PKT. 10

Łączny koszt za przygotowanie wniosku o uchwalenie nowego MPZP wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynosi od: 25 500 zł (netto) – zależna od indywidualnej specyfikacji terenu.

Nasz zespół składa się z doświadczonych architektów, inżynierów i prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat polskiego prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, skrupulatności i zaangażowaniu, pomagamy naszym Klientom osiągnąć sukces w uchwaleniu nowego MPZP.

Jeżeli szukacie Państwo rzetelnego biura architektonicznego, które jest w stanie złożyć wniosek o uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami to zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Nowe MPZP dla danego terenu wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju.

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
  Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Miejscowość w której zlokalizowana jest działka dla której przewidziana uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Numer działek dla których przewidziane jest uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin złożenia wniosku o uchwalenie nowego MPZP: 8 tygodni od dnia rozpoczęcia prac

Średni, przewidywany czas uzyskania odpowiedzi w sprawie nowego MPZP: od kilku do kilkunastu miesięcy od dnia dnia złożenia wniosku o uchwalenie nowego MPZP.

Płatności: 40% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 40% kwoty opisanej w PKT. 10 po przygotowaniu wniosku o uchwalenie nowego MPZP oraz 20% po uzyskaniu oficjalnej decyzji w sprawie uchwalenia  MPZP.

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

UWAGA! Oferta nie gwarantuje uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to procedura czasochłonna i skomplikowana dlatego jako biuro architektoniczne zawsze rekomendujemy dostosowanie swoich inwestycji do aktualnego planu miejscowego lub w przypadku braku MPZP, wystąpienia o warunki zabudowy.

Oferta biura OBA Architekci na opracowanie nowego MPZP. Kliknij poniższy link:
  Add a header to begin generating the table of contents