Plan zagospodarowania przestrzennego

przykładowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mpzp niemodlin
Spis treści:

Plan zagospodarowania przestrzennego? Czym jest taki dokument? Z czego skłąda się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potocznie zwany MPZP? Jak czytać ten dokument.

W tym wpisie znajdują się wszystkie informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego tzw. MPZP. Informacjami te są zbiorem ponad 12 letniego doświadczenia naszego biura architektonicznego, które na co dzień pomaga Inwestorom w analizach planów miejscowych. Życzymy udanej lektury! 

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego (PZP) to dokument, który określa zasady, cele i warunki zagospodarowania danego obszaru. Jest to narzędzie planowania przestrzennego, stosowane przez samorządy lokalne lub inne odpowiednie organy administracji publicznej.

Głównym celem planu zagospodarowania przestrzennego jest uregulowanie zagospodarowania terenu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i potrzebami społeczno-gospodarczymi danej lokalizacji. Plan ten uwzględnia różne aspekty, takie jak funkcje terenu, ochrona środowiska, infrastruktura, zabudowa mieszkaniowa i usługowa, tereny rekreacyjne, transport, a także przestrzeń publiczna.

PZP zawiera min. mapy, które przedstawiają strukturę przestrzenną obszaru objętego planem, wskazując przeznaczenie poszczególnych terenów (np. tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rolnicze, komercyjne) oraz ustalając parametry ich zagospodarowania (np. intensywność zabudowy, wysokość budynków).

Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym narzędziem planowania przestrzennego, które ma na celu zapewnienie ładu i harmonii w rozwoju danej przestrzeni, uwzględniając zarówno interesy społeczne, jak i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki PZP możliwe jest kontrolowanie procesu urbanizacji, zapobieganie niekontrolowanemu rozrostowi miast, ochrona cennych obszarów przyrodniczych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i usług dla mieszkańców.

Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Z czego składa się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) składa się z kilku głównych elementów, które mają na celu określenie szczegółowych zasad i warunków zagospodarowania danego obszaru. Oto podstawowe składniki, z których składa się MPZP:

 1. Część tekstowa: To kluczowy element MPZP, zawierający opis i przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Zawiera m.in. ustalenia dotyczące lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej, terenów zieleni, infrastruktury technicznej itp. W części tekstowej znajdują się również przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zasad estetyki architektonicznej oraz zasady dotyczące planowanych inwestycji.

   

 2. Mapy planistyczne: MPZP zawiera zestaw map, które obrazują aktualny stan oraz planowane zagospodarowanie obszaru. Mapy te przedstawiają m.in. granice terenów o różnym przeznaczeniu, takich jak tereny budowlane, tereny rolnicze, tereny zielone itp. Mapy są ważnym narzędziem wizualnym, umożliwiającym lepsze zrozumienie i interpretację przepisów zawartych w części tekstowej.

   

 3. Opis techniczny: Jest to dokument, który uzupełnia część tekstową i mapy planistyczne. Zawiera szczegółowe informacje techniczne dotyczące zagospodarowania terenu, takie jak parametry planowanych budynków, sposoby dostępu do terenu, układ dróg, sieci kanalizacyjnej, energetycznej itp.
 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: To część przygotowawcza MPZP, która analizuje istniejące uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne obszaru. Studium przedstawia diagnozę stanu, identyfikuje problemy i potrzeby oraz określa główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego. Studium jest dokument nadrzędnym w stosunku do MPZP. 
 5. Dokumentacja uzasadniająca: Jest to dokument, który przedstawia uzasadnienie i argumentację dla podjętych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zawiera analizę i wyjaśnienie przyjętych rozwiązań, uwzględniając aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i prawnicze.

Wszystkie te elementy składają się na kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma na celu zapewnienie spójności i zgodności działań w obszarze konkretnej jednostki terytorialnej. MPZP stanowi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przykładowe informacje jakie znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 W planie zagospodarowania przestrzennego można znaleźć szereg informacji, które mają na celu określenie sposobu zagospodarowania danego obszaru. Oto przykładowe informacje, które mogą być zawarte w planie:

 

 1. Przeznaczenie terenów: Plan określa, do jakiego celu przeznaczone są poszczególne obszary, na przykład tereny mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rolnicze, rekreacyjne czy ochrony przyrody.
 2. Parametry zabudowy: Plan może zawierać informacje dotyczące dopuszczalnej wysokości budynków, powierzchni zabudowy, wskaźników intensywności zabudowy czy parametrów architektonicznych, które należy zachować w określonym obszarze.
 3. Infrastruktura techniczna: Plan określa potrzebną infrastrukturę techniczną, taką jak sieci drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Może zawierać informacje o planowanych trasach, rozmieszczeniu stacji transformatorowych czy punktów odprowadzania ścieków.
 4. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych: Plan uwzględnia ochronę obszarów o wartości przyrodniczej, takich jak parki, obszary zielone, lasy czy cenne tereny przyrodnicze. Może zawierać również zasady dotyczące gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności czy zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.
 5. Układ komunikacyjny: Plan może określać główne trasy komunikacyjne, arterie drogowe, sieć transportu publicznego oraz miejsca parkingowe. Może zawierać również informacje o planowanych ciągach pieszych i rowerowych.
 6. Tereny zieleni i rekreacji: Plan może uwzględniać zasady dotyczące tworzenia terenów zieleni, parków, placów zabaw, terenów sportowych czy ścieżek spacerowych. Może określać także minimalne wymagane powierzchnie terenów zieleni na dany obszar.
 7. Zasady estetyki architektonicznej: Plan może zawierać wytyczne dotyczące charakteru architektonicznego budynków, materiałów budowlanych, kolorystyki czy elementów krajobrazowych, które powinny być zachowane w danym obszarze.
 8. Zasady partycypacji społecznej: Plan może uwzględniać zasady i procedury partycypacji społecznej, zapewniające możliwość udziału mieszkańców w procesie tworzenia planu, zgłaszania uwag i wniosków.

Te informacje stanowią tylko przykładowe elementy, które mogą być zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego. Czytaj dalej aby dowiedzieć się więcej na temat planów zagospodarowania przestrzennego. 

Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 
Czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
może być skomplikowane dla osób niezaznajomionych z terminologią planistyczną.
Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w lekturze takiego dokumentu:
 
 1. Zrozumienie struktury: Przeczytaj wstępne informacje, które
  opisują cel i zakres planu. Zapoznaj się z zawartością części tekstowej, mapami
  planistycznymi i opisem technicznym. Zwróć uwagę na numerację i kolejność
  rozdziałów oraz przypisy do map.
 2. Analiza symboliki: Plany zagospodarowania przestrzennego często zawierają mapy z różnymi symbolami i oznaczeniami. Przeanalizuj legendę, aby zrozumieć, co oznaczają poszczególne symbole, np. różne rodzaje zabudowy, tereny zieleni, drogi, linie przesyłowe itp.
 3. Odczytywanie przepisów: Skoncentruj się na przepisach zawartych w części tekstowej. Zidentyfikuj sekcje dotyczące konkretnych obszarów lub zagadnień, które Cię interesują, np. działki budowlane, ochrona przyrody, infrastruktura itp. Przeczytaj przepisy dotyczące tych obszarów, starając się zrozumieć ich treść i zasady regulujące zagospodarowanie danego terenu.
 4. Korzystanie z definicji: W planach zagospodarowania przestrzennego często występują specjalistyczne terminy i skróty. Sprawdź, czy plan zawiera wyjaśnienia terminologiczne lub definicje w celu zrozumienia tych pojęć. Jeśli nie, możesz skorzystać z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub innych dostępnych źródeł, aby znaleźć definicje.
 5. Kontekst lokalny: Zawsze ważne jest uwzględnienie kontekstu lokalnego. Przeczytaj uwagi wstępne, które mogą zawierać informacje o charakterze obszaru, jego historii, istniejących problemach czy celach rozwoju. To pomoże Ci zrozumieć, jak plan odpowiada na konkretne wyzwania danego obszaru.

 6. Zasięg oddziaływania: Przyjrzyj się również informacjom dotyczącym oddziaływania planu na sąsiednie obszary. Może to obejmować ochronę obszarów sąsiednich, korytarzy ekologicznych, wpływ na infrastrukturę czy zapewnienie dostępu do usług publicznych.

Czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wymagać cierpliwości i zgłębienia terminologii. W celu uzyskania dokładnych informacji należy przeprowadzić szczegółową analizę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Doświadczone biuro architektoniczne na zlecenie, jest w stanie przygotować taki dokument. W celu zapoznania się z naszą ofertą na analizę MPZP zachęcamy do przejścia na sam dół strony. 

Gdzie można uzyskać plan miejscowy dla swojej działki?

W celu uzyskania planu miejscowego dla swojej działki, warto
skontaktować się z odpowiednim organem administracji publicznej, który jest
odpowiedzialny za planowanie przestrzenne w danej jednostce terytorialnej. Oto
kilka potencjalnych źródeł, gdzie można uzyskać plan miejscowy:

 1. Urząd Gminy lub Miasta: W większości przypadków to lokalne
  urzędy są odpowiedzialne za tworzenie i przechowywanie planów miejscowych.
  Można tam uzyskać informacje na temat istniejących planów oraz wnioskować o
  kopię planu dotyczącego konkretnej działki.
 2. Internetowe zasoby administracji publicznej: W Polsce istnieją internetowe bazy danych, gdzie udostępniane są plany miejscowe. Można tam przeszukiwać i pobierać dokumenty dotyczące konkretnych obszarów.
 3. Centrum Informacji Miejskiej: W większych miastach istnieją centra informacji miejskiej lub centra obsługi mieszkańców, gdzie można uzyskać informacje na temat planów miejscowych oraz zasięgnąć porad dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

Przy uzyskiwaniu planu miejscowego dla konkretnej działki ważne jest posiadanie dokładnych informacji dotyczących lokalizacji i numeru ewidencyjnego działki. Warto również zorientować się, czy istnieje jakaś opłata lub procedura administracyjna związana z uzyskaniem takiego dokumentu.

 
Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Ile kosztuje uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 

Koszt uzyskania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przeważnie jest bezpłatny. Czasami zasada ta jednak może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, skomplikowanie planu, rozmiar działki, wymagane badania czy opłaty administracyjne. Ostateczna cena zależy od polityki cenowej i przepisów obowiązujących w danej jednostce terytorialnej.

Najlepiej skonsultować się z odpowiednim organem administracji
publicznej, takim jak urząd gminy, aby uzyskać informacje na temat kosztów. W
wielu przypadkach mogą istnieć opłaty administracyjne związane z przetworzeniem
wniosku i wydaniem dokumentu planistycznego. Opłaty mogą obejmować opłaty za
badania geodezyjne, analizy urbanistyczne, konsultacje ekspertów czy opłaty za
wydanie dokumentów.

Warto również zwrócić uwagę, że koszty mogą różnić się w
zależności od tego, czy wnioskodawcą jest właściciel działki, inwestor czy
firma konsultingowa. Dlatego istotne jest zasięgnięcie informacji na temat
konkretnych kosztów w lokalnym urzędzie lub w innych źródłach, takich jak
strona internetowa urzędu gminy, gdzie mogą być udostępnione informacje o
opłatach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Kto odpowiada za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 

W naszym kraju to samorządy terytorialne (gminy, miasta) są odpowiedzialne za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proces tworzenia planu jest prowadzony przez odpowiednie jednostki organizacyjne samorządu, takie jak urzędy gminy, biura planowania przestrzennego lub wydziały architektury i urbanistyki.

Samorządy mają obowiązek przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Przy tworzeniu planów samorządy muszą uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska, kwestie społeczne i gospodarcze oraz przestrzenne uwarunkowania danego obszaru.

Proces tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego, konsultacje społeczne, opracowanie projektu planu, uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i ostateczne przyjęcie planu przez organ stanowiący samorządu (np. radę gminy, radę miasta).

W praktyce, samorząd może również zlecić wykonanie planu zewnętrznym podmiotom, takim jak biura projektowe lub firmy konsultingowe specjalizujące się w planowaniu przestrzennym. Jednakże, ostateczna odpowiedzialność za sporządzenie i przyjęcie planu spoczywa na samorządzie jako organie decyzyjnym.

 

Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Kto uchwala MPZP?

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Polsce uchwala rada gminy (dla gmin wiejskich) lub rada miasta (dla miast). Jest to wybierany demokratycznie organ samorządu terytorialnego, składający się z radnych reprezentujących mieszkańców danej miejscowości.

Proces uchwalenia MPZP obejmuje szereg etapów, takich jak sporządzenie projektu planu, przeprowadzenie konsultacji społecznych i uzgodnień, a następnie przekazanie projektu planu do rady gminy lub miasta. Rada, jako organ stanowiący miejscowości, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie uchwalenia planu. 

Na temat ustanowienia nowego planu zagospodarowania terenu można przeczytać w naszym wpisie: 
ustanowienia nowego plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku zmiany we wpisie: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Przed głosowaniem nad uchwaleniem MPZP, projekt planu może być analizowany i oceniany przez różne instytucje i organizacje, takie jak urzędy administracji publicznej, służby ochrony przyrody, służby komunalne czy organy nadzoru budowlanego. Ich opinie i uwagi mogą mieć wpływ na treść ostatecznego planu.

Ważne jest, aby proces uchwalania MPZP był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o uchwaleniu planu jest podejmowana na podstawie głosowania w radzie gminy lub miasta, z uwzględnieniem opinii, analiz i uwag zgromadzonych w trakcie procesu przygotowywania planu oraz konsultacji społecznych.

Jak długo jest ważny plan zagospodarowania przestrzennego?

 
Plan zagospodarowania przestrzennego dla danej działki obowiązuje do czasu ustalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyjątkowych przypadkach plan taki może zostać zniesiony dla danej działki. 
 

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego powinna obejmować różne elementy i aspekty, zależnie od zakresu kolejnych działań jakie przewidujemy na danym terenie. Oto niektóre z typowych elementów, które mogą powinny zostać uwzględnione w analizie planu:

 1. Przeznaczenie terenu: Pierwszą i kluczową kwestią jest sprawdzenie, jakie funkcje są przewidziane na danym obszarze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Należy przeanalizować, czy przeznaczenie terenu pozwala na realizację określonych inwestycji, takich jak budynki mieszkalne, obiekty handlowe, przemysłowe czy infrastrukturalne.

 2. Parametry zabudowy: Analiza powinna obejmować wnikliwe zbadanie parametrów
  zabudowy określonych w planie, takich jak wysokość budynków, wskaźnik
  intensywności zabudowy, minimalne odległości od granic działek itp. Podsumowaniem tej części analizy powinna być ocena czy poszczególne parametry przedstawione w MPZP pozwalają na realizację konkretnych założeń inwestycyjnych.
 3.  Warunki techniczne i infrastruktura: W analizie powinna uwzględniać także ocenę dostępności odpowiedniej infrastruktury, takiej jak sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne, drogi, ścieżki, place parkingowe itp. Powinno zostać sprawdzone czy istniejące lub planowane infrastrukturalne rozwiązania umożliwiają zrealizowanie
  inwestycji na danym terenie.
 4. Uwarunkowania środowiskowe i ochrona przyrody: Powinna zostać przeprowadzona ocena uwarunkowań środowiskowych i ochrony przyrody na danym terenie. Na tym etapie główny nacisk stawia się na to czy na terenie nie występują ograniczenia wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody, cennych przyrodniczo obszarów, linii brzegowych, dróg wodnych itp. Etap ten pozwala ocenić, jakie inwestycje mogą być zgodne z lokalnymi wymaganiami środowiskowymi.
 5. Konsultacje z lokalnymi organami administracji: W ramach analizy często należy także skonsultować się się z lokalnymi organami administracji, takimi jak urzędy miasta lub gminy, w celu uzyskania informacji na temat warunków i wymagań związanych z konkretną inwestycją na danym terenie. Jako biuro architektoniczne w momencie niejednoznacznie brzmiących przepisów konsultujemy się z jednostką administracyjną odpowiedzialną za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 6. Zgodność z celami i założeniami planu: Na tym etapie powinno przeanalizować, czy plan miejscowy przewiduje inwestycje, które inwestor chce zrealizować. Czy plan dopuszcza konkretny rodzaj działalności, taką jak budownictwo mieszkaniowe, handlowe, usługowe czy przemysłowe. W przypadku niezgodności, konieczne może być zgłoszenie zmian w planie miejscowym lub zmiana założeń dotyczących inwestycji. Aby dowiedzieć się więcej na temat ustalenia nowego planu zagospodarowania terenu czytaj wpis: ustalenie nowego planu zagospodarowania terenu lub na temat zmiany mpzp: zmiana istniejącego planu zagospodarowania terenu.
 7. Procedury i wymagania administracyjne: Bardzo ważnym kwestią do analizy jest przestudiowanie procedur i wymagania administracyjnych zapisanych w planie miejscowym związanych dla danej inwestycji. W planach miejscowych często są zapisy odnoszące się do uzyskiwania pozwoleń budowlanych, zgłaszania inwestycji, przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska, wymogami związanymi z planem miejscowym, ochroną konserwatorską danego terenu lub budynku itp. Analiza ta ma na celu zapewnienie, że inwestor spełnia wszystkie wymogi prawne i administracyjne do rozpoczęcia budowy.

  W rezultacie samodzielna analiza planu zagospodarowania przestrzennego to skomplikowany proces. Duża ilość przepisów odrębnych oraz odnośników pomiędzy poszczególnymi punktami zapisanymi w planie sprawia, że dla osoby, która nie ma do czynienia na co dzień z planistyką może stanowić duży problem.

  Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci świadczy usługi związane z analizą planów miejscowych (oferta przedstawiona na samym dole wpisu). Analiza planu miejscowego wykonana przez nasze biuro architektoniczne pozwoli na ocenę możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, uwzględniając aspekty związane z przeznaczeniem terenu, parametrami zabudowy, warunkami technicznymi, ochroną środowiska i ekonomiczną opłacalnością danej inwestycji.

   

 
Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Brak MPZP na mojej działce. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

W przypadku w którym na działce nie został uchwalony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), istnieje kilka opcji w takiej sytuacji które możesz rozważyć:

 1. SKonsultacje z lokalnym urzędem miasta lub gminy: Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z właściwym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje na temat aktualnego statusu planowania przestrzennego dla Twojej działki. Możesz zapytać, czy w przyszłości planowany jest opracowanie MPZP dla tego obszaru lub czy istnieją inne plany zagospodarowania, takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mogą mieć wpływ na daną działkę.

   

 2. Zgłoszenie indywidualne: Jeśli nie ma obowiązującego MPZP, istnieje możliwość zgłoszenia indywidualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki. Ta opcja wymaga jednak złożenia wniosku do odpowiedniego organu administracji, który podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Proces ten może być skomplikowany i czasochłonny. Więcej na temat zgłoszenia indywidualnego planu zagospodarowania przestrzennego można przeczytać w wpisie: ustalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

 3. Warunki zabudowy: Najczęściej w momencie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o tzw. warunki zabudowy. Jest to dokument wydawany na daną osobę i daną  działkę. W celu zapoznania się z procedurą związaną z wydaniem warunków zabudowy zachęcamy do zapoznania się z wpisem: warunki zabudowy

Należy pamiętać, że w przypadku braku MPZP na działce, proces uzyskania pozwolenia na budowę lub realizację inwestycji może być bardziej skomplikowany i czasochłonny. Ważne jest, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Napisanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki.

 

Napisaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) może dokonać doświadczone biuro architektoniczne, które:

 • Przeanalizuje stan istniejącego terenu,
 • Przeprowadzi konsultacji społecznych i uwzględnieni opinii interesariuszy,
 • Zaprojektuje koncepcje i propozycje zagospodarowania terenu,
 • Będzie przestrzegało procedur prawnych i administracyjnych,
 • Dopilnuje uchwalenia MPZP przez odpowiedni organ decyzyjny.

Proces ten może być jednak kosztowny i czasochłonny. Czytaj więcej na temat ustalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Aby dokonać zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) należy:

 

 1. Zidentyfikować potrzebę zmiany,
 2. Zlecić wykonanie zmian dla doświadczonego biura architektonicznego które:
 • Skonsultuj się z organem planistycznym w sprawie zmian PZP,
 • Przygotuje dokumentację zmiany PZP,
 • Będzie nadzorować cały proces administracyjny w celu przeprowadzenia całej procedury w poprawny sposób poprawny,
 • Dopilnuje uchwalenia zmian PZP.
Proces ten może być jednak kosztowny i czasochłonny. Czytaj więcej na temat zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Czym różni się MPZP od warunków zabudowy?

 

MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) i warunki zabudowy są dwoma różnymi instrumentami planowania przestrzennego, stosowanymi w różnych kontekstach. Oto krótka różnica między nimi:

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

MPZP jest kompleksowym dokumentem planistycznym, który określa zasady i wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Jest on opracowywany przez właściwe organy planistyczne (np. urząd miasta lub gminy) i uchwalany przez radę miasta lub gminy. MPZP obejmuje zazwyczaj większy obszar i uwzględnia różne aspekty, takie jak przeznaczenie terenu, zasady zabudowy, infrastruktura, ochrona środowiska, układ komunikacyjny itp. MPZP jest obowiązującym dokumentem, który reguluje zagospodarowanie terenu na dłuższy okres czasu.

 

Warunki zabudowy:

Warunki zabudowy to bardziej szczegółowe przepisy i wytyczne dotyczące konkretnej działki lub nieruchomości. Są one często wydawane przez organy administracji (np. urząd miasta lub gminy) w celu określenia szczegółowych warunków, które muszą być spełnione przy planowaniu i realizacji konkretnej inwestycji na danej działce. Warunki zabudowy dotyczą zwykle parametrów technicznych, takich jak wysokość budynków, kształt działki, minimalne odległości od granic działki, zagospodarowanie terenu, itp. Stanowią one jedno z narzędzi, które umożliwiają kontrolę i regulację projektów inwestycyjnych w ramach obowiązujących przepisów planistycznych. Warunki zabudowy są zazwyczaj wydawane na prośbę Inwestora w momencie w którym na działce nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dowiedz się więcej na temat warunków zabudowy we wpisie: warunki zabudowy.

 

Podsumowując, MPZP jest ogólnym dokumentem planistycznym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego dla większego obszaru, podczas gdy warunki zabudowy są bardziej szczegółowymi przepisami, które dotyczą konkretnej działki lub nieruchomości.

Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego – oferta biura OBA Architekci


Jesteśmy biurem architektonicznym, specjalizującym się w zagospodarowaniu przestrzennym i planowaniu urbanistycznym. Oferujemy profesjonalną usługę analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), która pomoże Państwu w pełnym zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału danego terenu.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Kompleksową analizę dokumentacji MPZP: Przeprowadzimy dogłębną analizę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniając przepisy, zasady i ograniczenia obowiązujące na danym terenie. Zidentyfikujemy istotne aspekty, które mogą wpływać na planowane inwestycje.
 2. Ocena parametrów planu: Dokładnie przeanalizujemy parametry planu, takie jak przeznaczenie terenu, zasady zabudowy, wysokość budynków, układ komunikacyjny itp. Na tej podstawie dostarczymy Państwu wyczerpujące informacje na temat możliwości i ograniczeń wynikających z MPZP.
 3. Analizę potencjału inwestycyjnego: Przyjrzymy się potencjałowi inwestycyjnemu danego terenu, uwzględniając perspektywy rozwoju, możliwości inwestycyjne oraz ewentualne zagrożenia i ograniczenia. Dzięki temu będziecie Państwo mieć pełen obraz sytuacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
 4. Konsultacje z lokalnymi jednostkami administracyjnymi: W momencie braku jednoznacznej informacji wynikającej z planu zagospodarowania przestrzennego, konsultujemy się z lokalnymi jednostkami administracyjnymi.
 5. Konsultacje i rekomendacje: Nasz zespół jest gotowy do udzielenia Państwu wsparcia i konsultacji na każdym etapie analizy. Przedstawimy Państwu nasze rekomendacje, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych.
PKT.10
Łączny koszt za analizę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki wynosi: 2 800 zł (netto). 
 

Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, które przekładają się na wysoką jakość naszych usług. Nasz priorytet to zapewnienie Państwu kompleksowej analizy MPZP, która dostarczy niezbędnych informacji do podejmowania dobrze poinformowanych decyzji.

Jeśli szukacie Państwo rzetelnego partnera do analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przed zakupem działki lub już w trakcie jej posiadania, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju. 

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Miejscowość dla której przewidziana jest analiza MPZP, 
 • Numer działki dla której przewidziana jest analiza MPZP.  

Termin przygotowania profesjonalnej analizy MPZP przedstawiającej wszystkie wady i zalety danej działki z uwagami architekta: 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia prac, 

Płatności: 50% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 50% kwoty opisanej w PKT. 10 po wysłaniu gotowej analizy MPZP.

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

Oferta biura OBA Architekci - analiza MPZP. Kliknij poniższy link:
  Add a header to begin generating the table of contents