Operat wodnoprawny

Spis treści:

Czym jest operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne?

Operat wodnoprawny to dokument prawny. Dokument ten jest konieczny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny uzasadnia potrzeby inwestora, który w przyszłości będzie użytkownikiem wód. Podczas rozpatrywania wniosku o pozwolenie wodnoprawne, urząd analizuje szereg składanych przez wnioskodawcę dokumentów. Wśród nich jest operat wodnoprawny. W operacie wodnoprawnym powinny się znaleźć wszystkie informacje dokumentujące aktualny stan wód i sytuację wodnoprawną na terenie inwestycji. Jest to szczegółowe opracowanie hydrologiczne. 

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem wymaganym przed realizacją niektórych inwestycji. Należą do nich wszelkie założenia zakładające korzystanie z wód lub mające wpływ na stan wód, a także budowa studni, stawu czy dowolnych innych urządzeń wodnych.

Operat umożliwia uzyskanie pozwolenia na korzystanie z wód. Poprzez korzystanie z wód rozumie się zarówno pobór wód powierzchniowych i wód podziemnych, jak i odprowadzanie ścieków. Odpowiednie pozwolenie umożliwia także inwestycje obejmujące budowę urządzeń wodnych o różnym zakresie. Wśród nich można na przykład wymienić studnie głębinowe, pompy, stawy oraz inne urządzenia i elementy w bezpośredni sposób związane z wodą. Operat  wodnoprawny odnosi się również do innych inwestycji i projektów, które mogą mieć wpływać na zmiany gospodarki wodnej i ściekowej, a także zmianę stanu jakościowego wód i środowiska.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, który zawiera wszystkie informacje konieczne do wydania decyzji, na podstawie której  możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat składa się z dwóch głównych części. Są to część opisowa i część graficzna. W dokumentacji jako pierwsza znajduje się część opisowa operatu. Znajdują się w niej takie elementy jak karta tytułowa, informacje o inwestycji oraz treść właściwa dokumentu. W części opisowej operatu scharakteryzowany jest także rodzaj i stan prawny inwestycji. Oprócz tego, dokumentacja powinna zawierać opis urządzeń i elementów projektu związanych z gromadzeniem, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Co więcej, w dokumentacji powinny się także znaleźć dane osobowe właściciela urządzeń wodnych oraz zakres i cel inwestycji. 

Druga część operatu to dokumentacja graficzno-rysunkowa. Znajduje się w niej projekt poglądowy danego obiektu i projekt zagospodarowania terenu. Do tej części opracowania należy także dołączyć takie elementy jak mapa ewidencyjna oraz informacje dotyczące schematu technologicznego urządzeń wodnych. 

Część opisową dokumentacji powinna rozpoczynać strona tytułowa. Muszą sią na niej zawierać takie informacje jak numer opracowania i data podpisania opracowaniadane zleceniodawcy oraz kto opracował operat.

Oprócz tego, sam opis powinien zawierać adres inwestycji, cel i zakres korzystania z wód oraz planowane rozpoczęcie budowy. Dodatkowo, w opracowaniu powinny się znaleźć informacje dotyczące wpływu budowy na zmiany stanu wód powierzchniowych i wód podziemnych i możliwych metod ochrony środowiska i przyrody.

W operacie wodnoprawnym obowiązkowym elementem opracowania jest część graficzno-rysunkowa. Każdy z załączonych rysunków powinien być poprawnie podpisany i ponumerowany. Na rysunkach powinny się znaleźć takie elementy projektu jak usytuowanie obiektu, projekt zagospodarowania terenu, schemat technologiczny urządzeń wodnych, stan prawny i wykaz właścicieli terenu. Dodatkowo, do opracowana powinna być dołączona inwentaryzacja istniejących na terenie inwestycji urządzeń wodnych.

Kiedy trzeba wykonać operat wodnoprawny?

Operat należy sporządzić przede wszystkim w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu związanego z korzystaniem z wód. Dotyczy to obiektów i urządzeń wodnych , które podczas codziennego użytkowania odprowadzają lub pobierają wody. Dotyczy to także oczyszczalni ścieków i obiektów małej architektury, takich jak studnie chłonne. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wymagają także  obiekty, które będą miały bezpośredni dostęp do wód powierzchniowych. 

Pozwolenie wodnoprawne jest także wymagane przy korzystaniu z usług wodnych. Do usług wodnych zalicza się pobieranie i magazynowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych, a także wszelkie prace wykonywane w oczyszczalni ścieków. Należą do nich odbiór i oczyszczanie ścieków , a także ich uzdatnianie  odprowadzanie do ziemi lub wody. Do usług wodnych należy także użytkowanie wód w celach energetycznych. 

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć wniosek wraz z operatem wodnoprawnym i innymi wymaganymi elementami opracowania.  Wniosek składa sią w odpowiednim urzędzie, a opłata za wydanie pozwolenia wynosi około 230 zł. W wydanym pozwoleniu zawarte będą informacje dotyczące celu korzystania z  wód  oraz informacje związane z budową urządzeń wodnych. W pozwoleniu zawarte są wymagania względem inwestora dotyczące ochrony środowiska oraz dodatkowe obowiązki, które będzie musiał realizować inwestor.