Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

jak przekształcić działkę rolną na budowlaną - pole i za nim las

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną? Czym różni się działka rolna od budowlanej? Co można wybudować na działce rolnej a co na budowlanej?

W tym wpisie znajdują się wszystkie informacje dotyczące tzw. odrolnienia działki rolnej. Informacjami te są zbiorem ponad 12 letniego doświadczenia naszego biura architektonicznego, które codziennie pomaga Inwestorom w wyłączaniu gruntów z produkcji rolniczej. Życzymy miłej lektury! 

 
Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:
Spis treści:

Czym różni się działka rolna od działki budowlanej z punktu widzenia prawa budowalnego.

 

Z punktu widzenia prawa budowlanego działka rolna różni się od działki budowlanej pod wieloma względami. Oto kilka kluczowych różnic:

 1. Przeznaczenie działek budowlanych i rolnych: Działka rolna jest przeznaczona do prowadzenia działalności rolniczej, takiej jak uprawa roślin, hodowla zwierząt itp. Działka budowlana natomiast jest przeznaczona do zabudowy, czyli budowy domu, budynków mieszkalnych lub innych obiektów budowlanych.
 2. Ustalenie statusu działki rolnej i budowlanej: Status działki rolnej lub budowlanej jest ustalany przez odpowiednie organy administracji, takie jak gminy lub powiaty. Działka rolna jest zazwyczaj oznaczana w planach zagospodarowania przestrzennego jako teren rolny, natomiast działka budowlana jako teren budowlany. Nie jest to jednak obowiązująca zasada, ponieważ występują działki rolnej, które w planach miejscowych oznaczone są jako tereny przeznaczone pod inwestycję.
 3. Obowiązujące warunki dla działek rolnych i budowlanych związane z prawem miejscowym: Działka budowlana podlega szczegółowym przepisom dotyczącym zabudowy, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zawarte są tam m.in. informacje dotyczące rodzaju budynków, wysokości, powierzchni zabudowy, odległości od granic działki itp. Działka rolna zazwyczaj nie ma takich ograniczeń, ponieważ nie jest przewidziana do zabudowy.
 4. Budowa na poszczególnych działkach: Dla działki budowlanej konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac budowlanych. Na działkach rolnych także jest możliwe wybudowanie obiektu budowlanego. Nie mniej jednak w tym wypadku inwestycji, mogą dokonać jedynie osoby które posiadają status rolnika. Jakie budynki można realizować na działkach rolnych określają poszczególne przepisy w prawie polskim. W przypadku działki rolnej w momencie decyzji wybudowania na niej obiektu budowlany, również trzeba uzyskać odpowiednie uzgodnienia i pozwolenie.
 5. Opłaty: Działka budowlana podlega opłatom związanym z wydaniem pozwolenia na budowę, opłatą skarbową za wpis do rejestru gruntów oraz podatkiem od nieruchomości. Działka rolna może podlegać innym opłatom związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, takim jak podatek rolny.

 

Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Jakie budynki można wybudować na działce rolnej?

Na działce rolniczej można budować różnego rodzaju budynki ale zazwyczaj są one ściśle związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub służą jako budynki gospodarcze. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich budynków:

 1. Budynek mieszkalny dla rolnika: Na działce rolniczej może
  zostać wybudowany budynek mieszkalny dla rolnika lub członków jego rodziny. Taki budynek powinien być związany z prowadzeniem działalności rolniczej na danej działce.
 2. Budynki gospodarcze: Można budować różnego rodzaju budynki gospodarcze, takie jak stodoły, obory, chlewnie, magazyny na przechowywanie zboża lub maszyn rolniczych, szklarnie czy tunele foliowe do uprawy roślin. Takie budynki służą do przechowywania lub prowadzenia działalności związanej z produkcją rolno-spożywczą. 
 3. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe: W niektórych przypadkach możliwa jest budowa obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych na działce rolniczej, takich jak altany, wiaty, boiska sportowe, miejsca do grillowania itp. Jednakże takie budynki muszą być zgodne z przepisami prawa i lokalnymi warunkami zabudowy.

Warto pamiętać, że rodzaje budynków, które można budować na działce rolnej, mogą być określone przez decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez odpowiedni organ administracyjny. Ponadto, w przypadku budowy na działce rolniczej, konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i spełnienie wymogów przepisów budowlanych i ochrony środowiska.

Należy zawsze konsultować się z lokalnymi organami administracji, takimi jak gmina, urząd miasta lub powiat, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rodzajów budynków, które można budować na
konkretnej działce rolniczej.

Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną – na czym to polega?

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną polega na zmianie statusu prawno-administracyjnego działki z przeznaczenia rolnego na budowlane. Procedura ta jest regulowana przez ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz odpowiednie przepisy lokalne, takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy.

Kiedy możemy przekształcić działkę rolną na działkę budowlaną?

Przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną jest możliwe w przypadku spełnienia określonych warunków i procedur określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach lokalnych. Oto kilka sytuacji, kiedy przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną może być możliwe:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Jeżeli po dokonanej analizie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dowiedzieliśmy się, że na działce rolniczej przewidziane są tereny budowlane, możliwe jest złożenie wniosku o przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną (tzw. odrolnienie). Jest to najlepsza sytuacja dla właściciela działki rolnej, ponieważ złożenie wniosku o przekształcenie działki rolnej jest możliwe praktycznie w tym momencie.
 2. Decyzja o warunkach zabudowy: W niektórych przypadkach organ administracyjny, na podstawie wniosku właściciela działki rolniczej, może wydać decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwia prowadzenie inwestycji budowlanej na działce rolniczej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy.
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje terenu budowlanego na danej działce rolniczej, możliwe jest złożenie wniosku o zmianę planu. Procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje odpowiednie konsultacje, opiniowanie i uchwalenie przez organy samorządu terytorialnego. Jest to jednak długa procedura, która może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Procedura ta bardzo często kończy się ona odmową zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak pamiętać, że przekształcenie działki rolniczej na działkę budowlaną wymaga zgodności z przepisami prawa, w tym lokalnymi przepisami planowania przestrzennego, oraz uzyskania decyzji administracyjnej.

Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną w 2023r? 

Koszty administracyjne związane z przekształceniem działki rolnej na budowlaną w mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja działki, powierzchnia działki, rodzaj przekształcenia, wymogi planistyczne, opłaty administracyjne. W związku z tym, podanie dokładnej kwoty kosztów jest trudne, ponieważ zależy to od indywidualnych okoliczności dotyczących danej działki.

Przekształcenie działki rolnej na  budowlaną – krok po kroku.  

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną wymaga przeprowadzenia odpowiedniego postępowania. Poniżej przedstawiam standardową procedurę związaną z przekształceniem działki rolnej na budowlaną:

 1. Sprawdzenie warunków i przepisów: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy przekształcenie działki rolnej na budowlaną jest możliwe w danej lokalizacji. Należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – przeprowadzając jego dokładną analizę MPZP. W momencie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danej działce należy wystąpić do właściwych jednostek administracyjnych z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy
 2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: Jeśli plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje terenu budowlanego na danej działce rolniczej, konieczne może być wniesienie zmiany w planie. Należy złożyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego do odpowiedniego organu administracji, zazwyczaj do gminy lub powiatu. Należy liczyć się z tym, że jest to długa procedura, która może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Procedura ta bardzo często kończy się ona odmową zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  Uzyskanie decyzji administracyjnej: Po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest złożenie wniosku o decyzję administracyjną w sprawie przekształcenia działki rolnej na budowlaną. Wniosek ten należy złożyć do właściwej jednostki administracyjnej dla danej działki.
 3. Opłaty i procedury: W związku z przekształceniem działki rolniczej na budowlaną mogą być wymagane różne opłaty, takie jak opłata skarbowa za zmianę przeznaczenia, opłata za wydanie decyzji administracyjnej, opłata za zmianę księgi wieczystej itp. Procedury i opłaty mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i wymogów.
 4. Realizacja inwestycji: Po uzyskaniu decyzji administracyjnej o przekształceniu działki w budowlaną, można przystąpić do realizacji planowanej inwestycji budowlanej zgodnie z wymogami prawa budowlanego i decyzją o warunkach zabudowy, jeśli taka została wydana.

Należy pamiętać, że powyższy opis przedstawia ogólny proces przekształcenia działki rolnej na budowlaną i może różnić się w zależności od lokalnych przepisów i wymogów. W momencie powstania pytania, jak przekształcić działkę rolną na budowlaną zawsze zalecamy skonsultowanie swojego przypadku z doświadczonym biurem architektonicznym. Firmy te dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie przeprowadzić całą procedurę przekształcenia działki rolnej na działkę budowlaną.

Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Jak napisać wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną powinien zawierać odpowiednie dokumenty i informacje dotyczące planowanej operacji. Oto główne elementy, które powinny być uwzględnione w takim wniosku:

 1. Informacje identyfikacyjne: Wnioskodawca powinien podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP, jeśli jest to osoba prawna), numer telefonu kontaktowego itp.
 2. Opis działki: Należy podać szczegółowe informacje dotyczące działki, takie jak numer ewidencyjny działki, jej powierzchnię, położenie, granice, ewentualne obciążenia gruntowe, jak również aktualny status prawny działki jako rolna.
 3. Cel przekształcenia: Wnioskodawca powinien wyjaśnić, dlaczego chce przekształcić działkę rolnej w budowlaną, określając planowane działania i inwestycje na tej działce.
 4. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: Jeśli przekształcenie wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek powinien zawierać odpowiednią prośbę o wprowadzenie takiej zmiany i uzasadnienie tego wniosku.
 5. Załączniki: Wnioskodawca powinien dołączyć różne dokumenty i załączniki, które mogą być wymagane przez organ administracyjny, takie jak:
 • Kopia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku (w tym przypadku powinny zostać przedłożone do urzędu wydane warunki zabudowy dla danej działki).
 • Dokumenty potwierdzające własność lub użytkowanie wieczyste działki.
 • Mapy, plany, rysunki lub projekty związane z przekształceniem działki.
 • Oświadczenia, np. o braku sprzeciwu ze strony sąsiadów lub innych zainteresowanych stron.
 • Dowody opłat lub inne dokumenty wymagane przez organ administracyjny.|

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną i ile czasu trwa rozpatrywania powyższego wniosku? Czytaj dalej aby dowiedzieć się więcej.

Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną – czas rozpatrywania wniosku i wydania decyzji

 

Zgodnie z polskim prawem, organ administracji ma określony czas na rozpatrzenie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. W przypadku przekształcenia działki rolnej na działkę budowlaną, organ ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeżeli wniosek jest niekompletny lub brakuje niezbędnych dokumentów, organ ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7-14 dni. Po uzupełnieniu wniosku, organ kontynuuje rozpatrzenie wniosku.

Warto jednak pamiętać, że terminy te mogą ulec zmianie lub wydłużeniu w przypadku skomplikowanych spraw, dużego obciążenia administracyjnego, konieczności przeprowadzenia konsultacji publicznych lub konieczności uzyskania opinii innych organów. Dlatego też, w praktyce, czas rozpatrzenia wniosku może być nieco dłuższy niż określony w ustawowych terminach.

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną? – Korzyści z odrolnienia działki rolnej

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną może przynieść różne korzyści. Oto kilka potencjalnych korzyści z takiego przekształcenia:

 1. Możliwość budowy: Po przekształceniu działki rolnej
  na budowlaną zyskuje się prawo do budowy budynków mieszkalnych, komercyjnych lub innych obiektów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  lub warunkami zabudowy. Daje to możliwość rozwinięcia działalności gospodarczej, inwestowania w nieruchomości lub budowy własnego domu. Budowę może rozpocząć każdy kto jest właściciel działki budowlanej. W przypadku działek
  rolnych, budowę mogą rozpocząć tylko osoby posiadające status rolnika. 
 2. Zwiększenie wartości nieruchomości: Działka budowlana ma zazwyczaj wyższą wartość rynkową niż działka rolna. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną może zwiększyć wartość Twojej nieruchomości, co może być korzystne w przypadku planowanej sprzedaży lub inwestycji.
 3. Możliwość rozbudowy infrastruktury: Przekształcenie działki rolnej na budowlaną może wiązać się z możliwością rozbudowy infrastruktury, takiej jak drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy energetycznej, co może przyczynić się do rozwoju danej lokalizacji.
 4. Rozwój lokalnej społeczności: Budowa nowych budynków na działce budowlanej może przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności, tworząc nowe miejsca pracy, zwiększając dostępność usług i infrastruktury dla mieszkańców.
 5. Możliwość generowania dochodu: Działka budowlana może stanowić potencjalne źródło dochodu poprzez wynajem lub sprzedaż budynków lub prowadzenie działalności gospodarczej na tej działce.
Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Jak podzielić działkę rolną lub budowlaną na mniejsze działki?

Podział działek rolnych i budowlanych na mniejsze działki może być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Procedura podziału różni się w zależności od rodzaju działki i wymaga spełnienia określonych warunków. Oto ogólny opis tego procesu oraz korzyści związane z podziałem działek:

Procedura podziału działek:

 1. Działki rolne: Podział działki rolnej na mniejsze działki może być realizowany poprzez złożenie wniosku o wyodrębnienie części działki. Wniosek taki należy złożyć do odpowiedniego organu, który po zbadaniu sytuacji i spełnieniu wymaganych warunków może wydać decyzję o podziale działki rolniczej na mniejsze części.
 2. Działki budowlane: Podział działki budowlanej na mniejsze części również wymaga uzyskania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek do organu, który przeprowadzi postępowanie i podejmie decyzję w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

W jednym i drugim przypadku będzie trzeba złożyć wniosek o podział działek na mniejsze we właściwych jednostkach administracyjnych. W przypadku podziału nieruchomości zalecamy także ze skorzystania usług z doświadczonego biura architektonicznego. 

Korzyści z podziału działek dla ich właściciela:

 1. Możliwość sprzedaży: Podział działek na mniejsze części może umożliwić sprzedaż poszczególnych działek, co może być korzystne dla właścicieli, którzy chcą rozdzielić swoją nieruchomość na mniejsze jednostki i zbyć je osobom zainteresowanym.
 2. Lepsze wykorzystanie nieruchomości: Podział działki na mniejsze części może umożliwić lepsze wykorzystanie nieruchomości, na przykład poprzez budowę większej ilości budynków mieszkalnych lub komercyjnych.
 3. Dostosowanie do potrzeb: Podział działki może być korzystny, gdy właściciel chce dostosować nieruchomość do określonych potrzeb, na przykład wydzielić część działki pod rozwinięcie działalności gospodarczej lub dla celów rekreacyjnych.
 4. Optymalne zagospodarowanie przestrzeni: Podział działek może przyczynić się do bardziej optymalnego zagospodarowania przestrzeni, zwłaszcza jeśli działka jest dużej wielkości i można ją podzielić na mniejsze parcele z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i wymaga.
Oferta OBA Architekci - odrolnienie działek. Kliknij link poniżej:

Oferta biura OBA Architekci – przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jeżeli w dalszym ciągu zastanawiają się Państwo jak przekształcić działkę rolną na budowlaną, to zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Oferta obejmuje: 

1. Analizę miejscowego planu zagospodarowania terenu lub wystąpienie o warunki zabudowy lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu lub wystąpienie o stworzeniu planu miejscowego. 

2. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

3. Monitorowanie postępu prac we właściwych jednostkach administracyjnych poprzez rozmowy telefoniczne oraz wymianę mailową z osobą zajmującą się sprawą. 

4. Co tygodniowe informowanie klienta o postępach w procesie administracyjnym. 

PKT. 10
Łączny koszt za świadczone usługi wynosi: 2 500 zł (netto) + kwota z pkt. 1 (zależna od sytuacji na danej działce). 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zachęcamy do kontaktu na adres: biuro@oba-architekci.pl. Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju. 

Dane jakie potrzebujemy do stworzenia indywidualnej oferty oraz zlecenia to:

Dane zamawiającego (właściciela działki):

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą, 
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą

Dane działki:

 • Miejscowość w której przewidziane jest odrolnienie dla danej działki, 
 • Numer działki podlegającej wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,

Termin złożenia wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej: 2 tygodnie od dnia uzyskania wszystkich dokumentów z pkt. 1

Średni, przewidywany czas uzyskania wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej: 2 miesiące od dnia dnia złożenia wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Płatności: 50% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 50% kwoty opisanej w PKT. 10 po uzyskaniu wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Prosimy zauważyć, że cena podana powyżej może ulec zmianie w zależności od rozmiaru działki i szczegółowych wymagań. Ostateczna cena zostanie ustalona po dokładnym zapoznaniu się ze specyfikacją danej działki.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby omówienia szczegółów, prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb.