SALA SPORTOWA

+
Inwestor: Gmina Świdnica
Projekt: 01.2012
Zakres opracowania: koncepcja w raz z wstępnym kosztorysem
Powierzchnia użytkowa: 1000 m2
Funkcja: Sala sportowa przy szkole podstawowej
Lokalizacja: Grodziszcze, Bystrzyca
Realizacja: *LAB Design and Research Group, www.labdrg.eu

Opis koncepcji zagospodarowania: Koncepcja zagospodarowania terenu jest wynikiem analiz możliwości budowy założonej kubatury w kontekście danego kształtu działki w powiązaniu z możliwością optymalnego połączenia nowej zabudowy z istniejącym budynkiem.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analiz było przyjęcie rzutu nowej zabudowy odpowiedniego do założonego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego (pole do gry 19 x 32 m oraz zespół szatniowo-sanitarny z niezbędnym zapleczem magazynowo technicznym). Po przyjęciu odpowiedniej wielkości modułu zespół projektowy przystąpił do analiz optymalnej lokalizacji budynku sali sportowej, zachowując minimalne odległości od granicy działki wynikające z prawa budowlanego oraz miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W trakcie analiz lokalizacji budynku na działce brano pod uwagę następujące zagadnienia: możliwość prostego skomunikowania nowego budynku z istniejącą zabudową z możliwie najmniejszą ingerencją w istniejący i działający układ funkcjonalny szkoły możliwość prostego zamknięcia budynku sali w taki sposób aby mógł działać samodzielnie (niezależnie od godzin otwarcia szkoły) możliwość zaprojektowania oddzielnego wejścia do projektowanej sali sportowej możliwie najmniej inwazyjne podejście do terenu szkoły, lokalizacja budynku w taki sposób aby na pozostałym terenie istniała możliwość aranżacji placów zabaw i rekreacji w późniejszych etapach zagospodarowywania terenów wokół szkoły możliwie najlepszą ekspozycję nowej zabudowy

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wymienione aspekty, zaprojektowano prezentowane w części rysunkowej zagospodarowanie terenu. Zaprojektowany układ spełnia wszystkie założone wyżej wymienione postulaty.

Budynek zlokalizowano w zachodniej części działki, ustawiając go równolegle do granicy (takie rozwiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie terenu).

Budynek ustawiony jest w taki sposób, że elewacja frontowa (wejściowa) widoczna jest z drogi publicznej, dobitnie manifestując obecność obiektu, niejako naprowadzając użytkownika pozalekcyjnego na szklany łącznik, będący jednocześnie wejściem do sali sportowej.

Budynek Sali sportowej łączy się z budynkiem szkoły przy pomocy parterowego łącznika. Dla podkreślenia kierunku dojścia do sali, w części frontowej działki szkolnej zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika, które naprowadza użytkownika na szklaną ścianę łącznika holu sali sportowej. W celu uczytelnienia wejścia do sali sportowej szklana ściana łącznika, na której zaprojektowano wejście jest prostopadła do kierunku najścia.

Układ zagospodarowania terenu w części rekreacyjnej jest wynikiem nałożenia na siebie kierunków wyznaczonych przez ortogonalne rzuty budynków (istniejącego i projektowanego), wykorzystanych do zaprojektowania części utwardzonych i wyznaczenia kierunków najść i dojść i do projektowanego wejścia w szklanym łączniku. W ramach przestrzeni wyznaczonych przez wyżej wspomniane nałożenie kierunków zaprojektowano wyposażenie PZT, ławki oraz nowoczesne zewnętrzne boisko sportowe. Tak zaprojektowana część rekreacyjna terenu szkoły ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni inspirującej młodzież do kreatywnego wykorzystania wolnego czasu oraz sprowokowania społecznych interakcji bawiącej się na przerwach i poza godzinami lekcyjnymi młodzieży.

Opis układu komunikacyjnego: W wyniku wyżej wymienionych analiz udało się opracować optymalny układ zagospodarowania terenu w zakresie komunikacji.

Sala sportowa posiada własne wejście poprzez łącznik, który pełni jednocześnie funkcję holu wejściowego. Wejście do projektowanej sali osiągalne jest z zaprojektowanej strefy wejściowej, zlokalizowanej wzdłuż budynku istniejącego. Strefa wejściowa podkreśla wejście do sali, jednocześnie w czytelny sposób naprowadzając na nie zewnętrznego użytkownika obiektu. Strefa najścia jest połączona z istniejącym systemem chodników.

Poprzez łącznik, sala sportowa jest również skomunikowana z teren szkolnym, na którym uczniowie spędzają czas wolny w czasie przerw międzylekcyjnych.

SALA SPORTOWA W GRODZISZCZU
Opis koncepcji zagospodarowania:
Koncepcja zagospodarowania terenu jest wynikiem analiz możliwości budowy założonej kubatury w kontekście danego kształtu działki w powiązaniu z możliwością optymalnego połączenia nowej zabudowy z istniejącym budynkiem.
Punktem wyjścia do przeprowadzenia analiz było przyjęcie rzutu nowej zabudowy odpowiedniego do założonego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego (pole do gry 19 x 32 m oraz zespół szatniowo-sanitarny z niezbędnym zapleczem magazynowo technicznym). Po przyjęciu odpowiedniej wielkości modułu zespół projektowy przystąpił do analiz optymalnej lokalizacji budynku sali sportowej, zachowując minimalne odległości od granicy działki wynikające z prawa budowlanego.

W trakcie analiz lokalizacji budynku na działce brano pod uwagę następujące zagadnienia: możliwość prostego skomunikowania nowego budynku z istniejącą zabudową z możliwie najmniejszą ingerencją w istniejący i działający układ funkcjonalny szkoły możliwość prostego zamknięcia budynku sali w taki sposób aby mógł działać samodzielnie (niezależnie od godzin otwarcia szkoły) możliwość zaprojektowania oddzielnego wejścia do projektowanej sali sportowej możliwie najmniej inwazyjne podejście do terenu szkoły, lokalizacja budynku w taki sposób aby na pozostałym terenie istniała możliwość aranżacji placów zabaw i rekreacji w późniejszych etapach zagospodarowywania terenów wokół szkoły możliwie najlepszą ekspozycję nowej zabudowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wymienione aspekty zaprojektowano prezentowane w części rysunkowej zagospodarowanie terenu. Zaprojektowany układ spełnia wszystkie założone wyżej wymienione postulaty.

Budynek zlokalizowano w środkowej części działki, ustawiając go równolegle do dłuższej granicy działki i przytulono maksymalnie do południowej jej granicy (takie rozwiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie terenu), dzięki czemu w strefie wejściowej tworzy się czytelne przedpole, które zostało efektownie zagospodarowane.

Budynek sali sportowej łączy się z budynkiem szkoły przy pomocy parterowego łącznika, zlokalizowanego na wprost głównego wejścia na teren szkoły. Budynek szkoły i projektowanej sali sportowej zamykają w nawias przedpole wejściowe, tworząc uporządkowany plac przed wejściem. Szkoła i nowo projektowana sala tworzą ortogonalny układ składający się w przyjemny i łatwy w odbiorze kompleks.

Opis układu komunikacyjnego:
W wyniku wyżej wspomnianych analiz udało się opracować optymalny układ zagospodarowania terenu w zakresie komunikacji. Sala sportowa posiada własne wejście poprzez łącznik, który pełni jednocześnie funkcję holu wejściowego do budynku szkoły. Wejście do projektowanej sali osiągalne jest z zaprojektowanej strefy wejściowej powstałej pomiędzy istniejącym i projektowanym budynkiem. Strefa wejściowa podkreśla wejście do łącznika, jednocześnie w czytelny sposób naprowadzając na nie użytkownika obiektu.

SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA
Do góry