Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci

plan sytuacyjny do określenia warunków przyłączenia do sieci energii energa lub tauron

Spis treści:

Czym są warunki przyłączenia do sieci

Warunki techniczne są dokumentem, który podaje informacje, jakie wymagania techniczne muszą zostać spełnione, aby obiekt mógł zostać przyłączony do sieci. Warunki te są opracowywane ze względu na specyfikę konkretnego obiektu na danej działce czy terenie. Warunki techniczne wydawane są przy przyłączaniu obiektu do wszystkich sieci. O warunki techniczne występuje się w przypadku konieczności przyłączenia obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej. Warunki techniczne stanowią część umowy o przyłączenie do sieci. Warunki techniczne określają, jakie parametry mają mieć przyłącza. 

Krok po kroku – jakie są etapy wydania warunków przyłączenia do sieci

 Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której przewidziana jest budowa budynków na pobyt ludzi musi mieć możliwość uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku. Dotyczy to sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, a dla budynków wymienionych w §56 dodatkowo telekomunikacyjnej.

O przyłączenie do sieci może ubiegać się każdy, kto posiada prawny tytuł do korzystania z nieruchomości. W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci należy złożyć do odpowiedniego dostawcy wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zazwyczaj wzór wniosku ustala przedsiębiorstwo czy dostawca danej usługi. Dostawca udostępnia wzór wniosku o warunki przyłączenia, aktualnie wzory można znaleźć na stronie internetowej konkretnego dostawcy.

W informacjach, które przekazywane są operatorowi we wniosku, są podstawowe dane o inwestycji. Są to dane o wnioskodawcy, który w tym przypadku stanowi zazwyczaj również inwestora i potencjalnego odbiorcę, i jego tytule prawnym, na podstawie którego ma prawo do ubiegania się o określenie warunków. Poszczególne przedsiębiorstwa wymagają podania informacji o rodzaju i kategorii obiektu do przyłączenia. Jest to pomocne w określeniu potencjalnego zapotrzebowania na zasób, który ma być dostarczany. W zależności od sieci potrzebne są inne dane potrzebne do określenia warunków technicznych przyłączenia oraz określania możliwej do zagwarantowania ilości zasobu. Na podstawie przedstawionych danych przedsiębiorstwo będzie mogło zapewnić o możliwości podłączenia i podać wymogi techniczne potrzebne projektantom sieci do zaprojektowania przyłączenia.

Zazwyczaj wymaganym załącznikiem do wniosku jest załącznik graficzny. Plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania działki lub terenu ma za zadnie przedstawić lokalizację obiektu do przyłączenia względem istniejących sieci. Należy zaproponować możliwie najlepszą trasę przyłączenia, która może zostać zaakceptowana lub zmieniona w warunkach przyłączenia przez dostawcę. Trasa przyłącza powinna być zwymiarowana względem istniejącej sieci i przyłączanego istniejącego lub projektowanego obiektu budowlanego. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi sieciami należy uzgodnić poprowadzenie instalacji zewnętrznych i zapewnić ich bezpieczne skrzyżowanie.

Trasy konkretnych przyłączy do odpowiadających im sieci należy oznaczyć za pomocą odpowiedniego koloru zgodnie z ustalonymi kolorami:

  • niebieski – sieć wodociągowa,
  • brąz – sieć kanalizacyjna,
  • żółty – sieć gazowa,
  • czerwień – sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z aktualną praktyką przedsiębiorstwa wymagają zwymiarowania zaproponowanych przez projektanta tras przyłączy do istniejących bądź projektowanych sieci na dołączonym do wniosku planie sytuacyjnym.

Termin opracowania i uzyskania warunków przyłączenia określony jest w przepisach prawa. Za wydanie, zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot warunków przyłączenia nie pobiera się opłat. 

 

W dalszej części artykułu dowiesz się konkretnych informacji odnośnie warunków przyłączenia do poszczególnych sieci. 

Przyłączenie obiektu do sieci

Przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Podstawowe informacje i zasady uzyskiwania warunków przyłączenia określone są w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na pisemny wniosek podmiotu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobligowane jest do wydania warunków przyłączenia do sieci lub do uzasadnienia odmowy ich wydania.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązuje termin wydania warunków lub odmowy wynoszący 21 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku innych budynków, które zazwyczaj są bardziej skomplikowane lub występuje więcej wytycznych, obowiązuje termin równy 45 dni. Ustawa jednakże zastrzega możliwość wydłużenia tych terminów w uzasadnionych przypadkach. Do podanych terminów nie wlicza się czasu uzupełnienia braków we wniosku czy innych opóźnień z winy podmiotu wnioskującego. Ważne zatem jest, że podane w przepisach terminy liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Oprócz podstawowych informacji dotyczących wnioskodawcy, rodzaju i adresu inwestycji należy określić dobowe zapotrzebowanie na wodę. Wyróżnia się wodę na różne cele. Występuje podział na wodę do celów bytowych, celów technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych. Należy uwzględnić średnie przepływy dobowe i maksymalne godzinowe oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń.

Wydane warunki przyłączenia wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ważne są przez 2 lata od dnia ich wydania. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do odbioru zrealizowanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego zgodnie z warunkami technicznymi, które wydało dane przedsiębiorstwo. 

W przypadku braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej działka budowlana może zostać wykorzystana pod zabudowę budynkami z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia indywidualnego ujęcia wody. 

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej w sąsiedztwie działki budowlanej i w związku z tym brakiem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przepisy prawa dopuszczają zastosowanie zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę. Natomiast jeżeli dobowa ilość ścieków przekracza  5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii inspektora ochrony środowiska. 

Przyłącze do sieci gazowej

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Podmioty, które ubiegają się o przyłączenie do sieci gazowej, dzieli się na grupy przyłączeniowe A, B i C ze względu na rodzaj sieci dystrybucyjnej i jej ciśnienie i ilość odbieranego przez podmiot gazu. Poszczególne grupy przyłączeniowe wymagają bardziej lub mniej szczegółowych informacji zgodnie z rozporządzeniem, dlatego zazwyczaj dla poszczególnych grup ustalane są odrębne druki wniosków.

Wzór wniosku ustala i udostępnia przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych. Zgodnie z zasadami ustalania wniosku zgodnie z rozporządzeniem wniosek powinien określać planowany termin rozpoczęcia odbioru lub dostarczania paliwa gazowego. Wniosek powinien wskazywać punkt wyjścia z systemu gazowego i przeznaczenie paliwa gazowego. Dodatkowo należy podać informacje o pożądanej mocy przyłączeniowej  oraz o przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu na paliwa stałe. Przy obiektach o szczególnych wymaganiach należy podać bardziej szczegółowe informacje, na przykład między innymi określenia wymagań w okresie rozruchu podłączanej sieci lub instalacji, określenie wymaganego ciśnienia w miejscu odbioru, określenie parametrów jakościowych paliwa gazowego, warunków jego dostarczania. Szczegółowość podawanych informacji zależy od danej grupy przyłączeniowej. 

Przyłącze do sieci ciepłowniczej

Przepisy w temacie przyłączy do sieci ciepłowniczej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, którego podstawą prawną jest Ustawa Prawo Energetyczne. Podmiot, który ubiega się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w przedsiębiorstwie ciepłowniczym lub u dystrybutora ciepła. Wzór wniosku ustala i udostępnia dane przedsiębiorstwo lub dystrybutor. Z tego względu poszczególne wnioski, wymagane do podania w nich informacje i ich szczegółowość mogą się różnić w zależności od dystrybutora.  

Występuje podział na grupy przyłączeniowe. Przydział do konkretnej grupy zależy od rodzaju obiektu planowanego do przyłączenia z uwzględnieniem:

  • charakterystyki technicznej obiektu
  • rodzaju i parametrów technicznych nośnika ciepła oraz sposobu regulacji
  • rodzaju i parametrów technicznych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych
  • wielkości zamówionej mocy cieplnej.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zobowiązane jest do określenie warunków przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci również w tym przypadku dzielone są na grupy. Podział występuje ze względu na napięcie sieci przyłączeniowej. Wniosek o przyłączenie do sieci składa się w przedsiębiorstwie energetycznym, które zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej na danym terenie.

Przed złożeniem wniosku należy zorientować się, które przedsiębiorstwo obsługuje dany obszar. Wnioskując o przyłącze elektryczne w większości przypadków będzie to Tauron bądź Energa. Wzory wniosków o warunki przyłączenia, tak jak w wcześniej wspomnianych przypadkach, ustala i udostępnia dane przedsiębiorstwo. Wniosek o warunki przyłączenia powinien być udostępniony na stronie internetowej danego dostawcy. 

Jako jednostka projektowa zajmujemy się obsługą formalno-prawną inwestycji i zapraszamy do kontaktu i ustalenia terminu spotkania w naszym biurze! W ramach świadczonych usług projektowych i monitorowania administracyjnych procesów formalno-prawnych możemy zająć się kompleksową obsługą Państwa inwestycji!