Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

przykładowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mpzp niemodlin

Spis treści:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą rady gminy lub miasta. Plan określa przeznaczenie danego terenu i możliwy sposób jego zagospodarowania. W ten sposób plan wskazuje zasady, którymi należy się kierować prowadząc prace projektowe i inwestycyjne. Dokument zawiera część opisową oraz załącznik graficzny.

Plan jest aktem prawa miejscowego. Obowiązuje zatem na terenie danej gminy czy miejscowości, przez które został uchwalony. Plan nie ma wyznaczonego terminu obowiązywania, wchodzi w życie w momencie ogłoszenia. Zgodnie z przepisami organ odpowiedzialny za MPZP ma obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym swojej gminy. W momencie gdy zapisy MPZP według rady gminy staja się nieaktualne, rada powinna przystąpić do procedury opracowania w sprawie uchwalenia nowego aktu prawa miejscowego.

Biuletyn informacji publicznej – baza MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dostępny do publicznego wglądu. Można uzyskać w urzędzie wypis z wyrysem dla danej działki. Możliwe jest również zapoznanie się z dokumentem przez stronę w internecie. Uchwały w sprawie MPZP zazwyczaj udostępnione są w biuletynie informacji publicznej danej gminy lub miejscowości. 

Zazwyczaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego udostępnione są w odpowiedniej zakładce w gminnych czy powiatowych systemach informacji przestrzennej. Rejestr obowiązujących miejscowych planów jak i tych archiwalnych również dostępny jest w internecie. 

Planowana inwestycja a miejscowy plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania opracowanego fragmentu terenu gminy czy miejscowości. Oznacza to, że z miejscowego planu można dowiedzieć się, co może powstać na danej nieruchomości. Plan określa, jaki będzie dojazd do nieruchomości czy działki oraz w jaki sposób mają zostać zorganizowane sieci i instalacje.

Plan określa sposób zagospodarowania działki. W praktyce oznacza to. że plan ma ogromny wpływ na kształtowanie zabudowy. Określa parametry charakterystyczne dla zabudowy. 

Niektóre inwestycje można realizować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to szczególne obiekty, które wyróżniają się swoją skalą, na przykład obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mlub elektrownia wiatrowa  , lub planowane są terenie o szczególnej specyfice. Do takich obszarów należą Na etapie uchwalania MPZP mogą być składane do niego uwagi. Zgodnie z procedurą dokument musi zostać udostępniony do publicznego wglądu przed jego uchwaleniem.

Drugą drogą uzyskania dokumentu określającego możliwy sposób zagospodarowania jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek musi zostać skrupulatnie przygotowany i w precyzyjny sposób przedstawiać wnioskowane zagospodarowanie terenu. 

Plan zagospodarowania przestrzennego – proces powstawania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który stanowi akt prawa miejscowego. Planowane inwestycje muszą być zgodne z obowiązującym prawem miejscowym. 

Plan zagospodarowania przestrzennego opracowują ograny danej gminy. Ustalenia zawarte w planie miejscowym muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium jest opracowywane dla całej gminy. W ogólny sposób opisuje przyjętą politykę gminy i ustalone przez nią lokalne zasady zagospodarowania. Studium uwarunkowań określa w sposób ogólny walory i zagrożenia środowiskowe, formy ochronne, określa tereny zabudowane i wyłączone z zabudowy. Wskazuje kierunki rozwoju danej gminy. Istotnym aspektem jest, że studium nie jest aktem prawa miejscowego. MPZP nie musi wprost zostać powielać zapisów studium, ale nie może być sprzeczne w stosunku do nich.

W przypadku planowanej inwestycji o innym przeznaczeniu niż zostało określone w planie, można wystąpić do odpowiedniego organu gminnego o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast gdy dla danego obszaru nie został opracowany plan, można wystąpić o jego uchwalenie. Należy złożyć wniosek o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi załącznikami, którymi są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza.